Program mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri OSN vznikol z iniciatívy odboru hospodárstva a sociálnych vecí OSN a cieľom programu, vytýčením OSN, je zapájanie mládeže do rozhodovania na globálnej úrovni. Program mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka OSN na Slovensku spoločne realizujú Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky. Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN má za úlohu:

 1. šírenie povedomia o fungovaní OSN medzi mladými ľuďmi na Slovensku,
 2. informovať slovenskú mládež o 17 cieľoch udržateľného rozvoja Agendy 2030,
 3. informovať o možnostiach mladých ľudí zapájať sa do fungovania OSN,
 4. zastupovať záujmy slovenskej mládeže a informovať o potrebách slovenskej mládeže na pôde OSN.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Súčasný mládežnícky delegát SR pri OSN

V súčasnosti na obdobie 2022/2023 mandát mládežníckeho delegáta vykonáva Michal Salíni.

Mládežnícky delegát Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov na obdobie 2022/2023 Michal Salíni

Michal Salíni je študent medzinárodných vzťahov na Fakulte Sociálních Věd Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa angažoval v Erasmus Student Network ako Buddy pre zahraničných študentov v Prahe.

Michal pochádza z regiónu Turiec, kde vyštudoval Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Bolo mu ľúto, keď videl svojich rovesníkov odchádzať zo svojho regiónu, a tak sa angažoval v občianskom združení Mladí pre Martin. Spoluorganizoval konferencie Speakers Martin, ktoré boli zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže, či sa podieľal na organizácii Primátorskej debaty v Martine pred komunálnymi voľbami. S Parlamentom mladých Martin organizoval TEDx Youth Malá Hora v roku 2021.

Má za sebou pracovné skúsenosti z Kancelárie prezidenta SR, stáže v GLOBSEC-u, Parlamentného inštitútu ČR, ale aj z Letnej školy diplomacie na Ministerstve zahraničných vecí SR. Zúčastnil sa viacerých krátkodobých Erasmus+ projektov, vďaka ktorým navštívil krajiny ako Poľsko, Švédsko či Dánsko. Vycestoval aj na výmenný študijný pobyt do Litvy, kde sa zameriaval na bezpečnosť baltického regiónu. V roku 2018 sa mu podarilo vyhrať esejistickú súťaž Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. Michal sa v rámci svojej agendy bude zameriavať na priblíženie OSN mladým ľuďom na Slovensku, ako aj podpore neformálneho vzdelávania v oblasti kritického myslenia a zvyšovania povedomia o mentálnom zdraví mladých.

Agenda Mládežníckeho delegáta SR pri OSN na roky 2022/2023

Pilier I. – Reprezentácia slovenskej mládeže v zahraničí

 • Zbieranie podnetov, nápadov, problémov pracovníkov v slovenskej mládežníckej politike a samotnej mládeže, diskusia cieľov Agendy 2030 – September 2022
 • Prenesenie týchto poznatkov a v spojení s vlastnou agendou ich pretaviť v prípravu:
  • prejavu na Treťom výbore VZ OSN
  • celkovej línie agendy prezentácie slovenskej mládeže v zahraničí
 • Stretnutie s mládežníckymi delegátmi pri OSN z Českej republiky – September 2022
  • Diskusia o spolupráci
  • možnosť zorganizovania podujatia/informačnej kampane/iného druhu činnosti k 30. výročiu vzniku SR a ČR a ich vstupu do OSN (Január 2023)
 • Účasť na Treťom výbore VZ OSN – Október 2022
  • predniesť vyhlásenie reflektujúce situáciu, potreby a požiadavky slovenskej mládeže
  •  stretávať sa a diskutovať s mládežníckymi delegátmi ostatných štátov, porovnanie priorít, nadviazanie spolupráce
  •  v rámci domácej agendy následne prezentovať výstupy výboru
 • Účasť na Konferencii OSN o zmene klímy v Egypte – November 2022
  •  následná prezentácia výsledkov
 • Účasť na ECOSOC Youth Forum – Jar 2023
 • Ďalšie príležitosti spojené so zahraničným rozmerom mandátu

Pilier II. – Reprezentácia OSN v Slovenskom prostredí, advokovanie Agendy 2030, vlastné ciele agendy

Cieľ 1: Priblíženie OSN mládeži na Slovensku

 • Účasť na aktivitách Týždňa OSN – Október 2022
 • Návšteva vybraných škôl, inštitúcií, informačné prednášky (November 2022 – Jún 2023)
  •  Predstavenie OSN ako takej, jej vplyvu na život mládeže na Slovensku
  •  Prezentácia Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja
   • Zdôrazniť poslanie SGDs a ich dôležitosť
   • Ukázať vplyv tejto problematiky na reálnych príkladoch zo sveta okolo nás
 • Účasť na debatách o OSN, Agende 2030 a SDGs, zorganizovanie takejto debaty
  •  rozdávanie propagačných materiálov s tematikou OSN a SDGs
 • Zorganizovanie tzv. workshopu pre workshopy (zrejme v online forme) – dať možnosť mladým ľuďom z inštitúcií a škôl prezentovať delegátstvo, OSN a SDGs po vlastnej osi 
 • Aktivita na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook)

Cieľ 2: Agenda zameraná na mentálne zdravie mládeže podľa SDG 3

 • Šíriť osvetu o problematike mentálneho zdravia mládeže na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook)
 • Stretnutie a spolupráca so zástupcami Ministerstva školstva, IP-čka, CPPaPs a ďalšími relevantnými inštitúciami o možnosti kampane na školách zameranej na ukázanie a ponúknutie možností riešenia mentálnej nepohody
  • Snaha o detabuizáciu témy
  •  Dostupnosť informácií o možnosti riešenia v čo najviac školách a inštitúciách
 • Spolupráca s mládežníckym delegátom/delegátkou pri WHO
 • Prednášky, workshopy a semináre na tému podpory mentálneho zdravia
  •  ideálne prítomnosť experta v odbore

Cieľ 3: Agenda zameraná na neformálne vzdelávanie a kritické myslenie podľa SDG 4

 • Šíriť osvetu o problematike neformálneho vzdelávania a kritického myslenia na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook)
 • Nadviazanie spolupráce s relevantnými inštitúciami v odbore, ako Slovenská debatná inštitúcia, Projekt Zvoľ si info, Akadémia kritického myslenia
  •  organizácia spoločného eventu/kampane
 • Upozorňovanie na slabú dôveru občanov v SR v inštitúcie (súdnictvo, polícia), často spôsobenú dezinformáciami
 • Podpora informovanosti o možnostiach neformálneho vzdelávania
 • V rámci návštev škôl a inštitúcií propagovať možnosti neformálneho vzdelávania, prezentácia vlastných skúseností s vzdelávacími platformami, možností ako Erazmus+, European Youth Portal apod.

Ďalšie ciele:

 • Spolupráca s českými kolegami pri príležitosti 30. výročia vzniku ČR a SR a ich vstupu do OSN – (September 2022 – Január 2023)
 • Vypracovanie záverečného výstupu mládežníckeho delegáta – Leto 2023
  •  hodnotiaca správa plnenia agendy
  •  pripomienky a návrhy na zlepšenie programu podľa vlastných skúseností a skúseností mládežníckych delegátov iných krajín
  •  poznatky delegáta o situácii mládežníckej politiky na Slovensku
 • Pomoc pri výbere a zaškolení nového mládežníckeho delegáta na obdobie 2023/2024

Aktivity a úlohy mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky

 • účasť na Treťom výbore Valného zhromaždenia OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor) v októbri, prednesenie vlastného prejavu a možnosť zúčastniť sa vybraných zasadnutí a rokovaní;
 • účasť na Konferencii OSN o zmene klímy (COP27) v novembri
 • účasť na Mládežníckom fóre Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC Youth Forum), ktoré sa koná na jar;
 • zapojenie sa do globálnej siete mládežníckych delegátov/delegátok OSN jednotlivých participujúcich krajín a ich aktivít a účasť na koordinačnom stretnutí mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ v Bruseli;
 • prípadná účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky;
 • účasť na aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, hlavne konferencie o práci s mládežou na jeseň
 • účasť na aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavne počas Týždňa OSN v októbri
 • návšteva sídla a účasť na aktivitách Informačného centra OSN vo Viedni;
 • účasť na aktivitách ďalších štátnych a verejných inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií, zvlášť zameraných na problematiku cieľov udržateľného rozvoja, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách;
 • aktivity s mladými ľuďmi v spolupráci s mladými ľuďmi, školami a mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, témach obsiahnutých v cieľoch udržateľného rozvoja, práci zapojených inštitúcií, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať ich a prezentovať zapojeným inštitúciám;
 • ochota nadväzovať strategické spolupráce s rôznymi subjektmi;
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou, zvlášť na sociálnych sieťach;
 • zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka sa stretáva s mladými ľuďmi na Slovensku na informačných seminároch za účelom zisťovania aktuálnych potrieb a požiadaviek slovenskej mládeže, ktoré následne bude komunikovať na pôde OSN.

MD je oficiálnym členom/členkou národnej delegácie a jeho/jej úlohou je doručiť vyhlásenie pre 3. výbor VZ OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor). MD sa zároveň zúčastňuje neformálnych konzultácií o uzneseniach týkajúcich sa mládeže a organizuje sprievodné aktivity spolu s ďalšími mládežníckymi delegátmi. Pobyt na valnom zhromaždení trvá spravidla 2 týždne. Pobyt v New Yorku počas Valného zhromaždenia na prelome septembra a októbra počas tzv. high-level week je jedným z najvýznamnejších podujatí akých sa mládežnícki delegáti zúčastnia.

Po návrate na Slovensko MD podá správu z účasti na VZ OSN NIVAM-u, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a UNIS Viedeň na spoločnom stretnutí. Uvedenú správu ďalej komunikuje verejnosti a najmä mladým ľuďom prostredníctvom informačných seminárov a debát.

Ďalšími podujatiami, ktorého sa mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka zo Slovenska zúčastní sú Konferencia OSN o zmene klímy, Mládežnícke fórum Ekonomickej a sociálnej rady, taktiež koordinačné stretnutie mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ, Týždeň OSN organizovaný MZVaEZ SR  a konferencia o práci s mládežou organizovaná NIVAM-om.

Almuni sieť programu Mládežnícky/a delegát/ka SR pri OSN:

 • 2020/2022 – Šimon Babjak, Nikola Sekerešová
 • 2019/2020 – Petra Pauerová
 • 2018/2019 – Dominik Porvažník
 • 2013-2018 – prerušenie programu – bez zastúpenia MD SR pri OSN
 • 2013 – Hana Skljarzska
 • 2012 – Milena Dudášová
 • 2011 – Monika Mareková
 • 2010 – Dana Vyžinkárová
 • 2009 – Margita Hulmanová
 • 2008 – Michal Onderčo
 • 2007 – Elena Moťovská (Dikáczová)

Výkon funkcie Mládežnícky delegát SR pri OSN