Mládežnícke pozície pri inštitúciách EÚ a medzinárodných organizáciách

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mladeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN

Podmienky:

 • vek 18 až 25 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka. Druhé kolo výberu bude prebiehať aj v anglickom jazyku
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.

Úlohy:

 • prednášky v regiónoch SR na jednu z tém cieľov udržateľného rozvoja SDGs/OSN
 • zameranie sa aj na rómsku komunitu a komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.
 • dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN  a príprava prejavu *
 • organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v New Yorku na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín *
 • účasť na podujatiach IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a  týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu
 • účasť na podujatiach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • podieľanie sa na šírení dialógu s OSN medzi mladých ľudí – iniciatíva UN75
 • spravovanie založených účtov sociálnych sietí pre túto pozíciu na Instagrame a Facebooku

* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19

Prečo sa prihlásiť:

 • príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
 • realizácia aktivít, pokrytie cestovných výdavkov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v New Yorku a pod.)
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v prípade jeho termínového presunu a uvoľnenia opatrení spojených s cestovaním na koniec roka 2020/začiatok roka 2021)*
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
 • mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
 • organizačná podpora od IUVENTY pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch

* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19

Zaštiťuje:

 • AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam doterajších mládežníckych delegátov a mládežníckych delegátiek SR pri OSN:

 • 2020/2021 – Šimon Babjak, Nikola Sekerešová
 • 2019/2020 – Petra Pauerová
 • 2018/2019 – Dominik Porvažník
 • 2013-2018 – prerušenie programu – bez zastúpenia MD SR pri OSN
 • 2013 – Hana Skljarzska
 • 2012 – Milena Dudášová
 • 2011 – Monika Mareková
 • 2010 – Dana Vyžinkárová
 • 2009 – Margita Hulmanová
 • 2008 – Michal Onderčo
 • 2007 – Elena Dikáczová