Poslaním programu Mládežnícky delegát/ mládežnícka delegátka SR pri OSN je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030, následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/ mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo-vybraného delegáta a je začlenený do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Program Mládežnícky delegát/delegátka SR pri OSN je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni, ktorý implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Súčasní mládežnícki delegáti SR pri OSN

Tento rok sú prvýkrát je jeden, ale dvaja mládežnícki delegáti SR pri OSN. Sú nimi Nikola Sekerešová, študentka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Šimon Babjak, študent na Bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Nikola Sekerešová - Mládežnícka delegátka pri OSN
Nikola Sekerešová – Mládežnícka delegátka pri OSN

Nikola vďaka programu Erasmus+ mala možnosť navštíviť počas štúdia spolu 8 európskych krajín, či už v rámci mládežníckej výmeny, praxe alebo v rámci rokovaní v Európskom parlamente. Všetky skúsenosti sa Nikola snažila využívať pri organizácii rôznych školských podujatí a účasti na súťažiach. Najvýznamnejšou z nich bola súťaž Veľvyslanectvo mladých, ktorú sa Nikole v roku 2019 podarilo vyhrať a vďaka ktorej mala možnosť zastupovať mladých ľudí na Slovensku. Nikola sa počas svojho mandátu venuje agende presadzovania politík zameraných na rozvoj, ktoré podporujú produktívne činnosti, vytváraniu dôstojných pracovných miest, podnikaniu, tvorivosti, inováciám a posilňovaniu snáh o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva sveta.

Šimon Babjak - Mládežnícky delegát pri OSN
Šimon Babjak – Mládežnícky delegát pri OSN

Šimon je predsedom Študentskej rady na gymnáziu, kde vďaka angažovaným členom tejto rady a ochotnému vedeniu školy dosiahli už množstvo síce drobných, ale dôležitých zmien. Okrem toho je zakladateľom a koordinátorom Komunity Zastavme Korupciu Bratislava, skupiny aktivistov venujúcich sa odhaľovaniu korupcie na regionálnej úrovni. Je tiež členom O.Z. Free-Food, ktoré bojuje za záchranu potravín po uplynutí DMT a držiteľom bronzového ocenenia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE). Šimon si stanovil ako hlavný bod svojej agendy participáciu mládeže v oblasti reformy školských osnov a vytváranie kurikúl na rozvoj charakteru.

Aktivity a úlohy mládežníckeho delegáta/delegátky:

 • účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, prednesenie vlastného prejavu a možnosť zúčastniť sa vybraných zasadnutí a rokovaní,
 • účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky,
 • účasť na aktivitách ministerstva školstva, ministerstva zahraničných vecí, IUVENTY a ďalších štátnych, verejných inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách,
 • aktivity s mladými ľuďmi, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať a prezentovať ich
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou,
 • zapojenie sa do globálnej siete mládežníckych delegátov/delegátok OSN jednotlivých participujúcich krajín a ich aktivít
 • a zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN a jej aktivít.
 • IUVENTA finančné hradí cestovné náklady v rámci Slovenska, letenky do a z New Yorku, letenky
  do a z Bruselu, pomôcky na podujatia pre mládež a ubytovanie a stravu počas podujatí v rámci Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí pokrýva ubytovanie a stravu v New Yorku a ubytovanie a stravu v Bruseli.

Profil mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky:

 • vek 18 – 25 rokov,
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja,
 • záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí výhodou,
 • trvalý pobyt na Slovensku a zdržiavanie sa na Slovensku počas výkonu mandátu,
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (cca 15-20 hodín mesačne),
 • záväzok k účasti na národných a medzinárodných aktivitách, spolupodieľanie sa na ich organizovaní a administratívnom zabezpečení,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti výhodou,
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou (IGOs pracujúce s mládežou, participácia a aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo apod.) a v problematike cieľov trvalo udržateľného rozvoja je výhodou,
 • skúsenosť s organizovaním aktivít a podujatí výhodou,
 • ochota publikovať na sociálnych sieťach.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka sa stretáva s mladými ľuďmi na Slovensku na informačných seminároch za účelom zisťovania aktuálnych potrieb a požiadaviek slovenskej mládeže, ktoré následne bude komunikovať na pôde OSN.

MD je oficiálnym členom/ členkou národnej delegácie a jeho/ jej úlohou je doručiť vyhlásenie pre
3. výbor VZ OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor). MD sa zároveň zúčastňuje neformálnych konzultácií o uzneseniach týkajúcich sa mládeže a organizuje sprievodné aktivity spolu s ďalšími mládežníckymi delegátmi. Pobyt na valnom zhromaždení trvá spravidla 2 týždne. Pobyt v New Yorku počas Valného zhromaždenia na prelome septembra a októbra počas tzv. high-level week je jedným z najvýznamnejších podujatí akých sa mládežnícki delegáti zúčastnia.

Po návrate na Slovensko MD podá správu z účasti na VZ OSN  IUVENTE, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a UNIS Viedeň na spoločnom stretnutí. Uvedenú správu ďalej komunikuje verejnosti a najmä mladým ľuďom prostredníctvom informačných seminárov a debát.

Ďalším podujatím, ktorého sa mládežnícki delegáti zo Slovenska zúčastnia je mládežnícke fórum Ekonomickej a sociálnej rady OSN – ECOSOC Youth Forum, ktoré sa koná na jar v New Yorku a taktiež koordinačné stretnutie mládežníckych delegátov členských krajín EÚ v Bruseli.

Almuni sieť programu Mládežnícky/a delegát/ka SR pri OSN:

 • 2020/2021 – Šimon Babjak, Nikola Sekerešová
 • 2019/2020 – Petra Pauerová
 • 2018/2019 – Dominik Porvažník
 • 2013-2018 – prerušenie programu – bez zastúpenia MD SR pri OSN
 • 2013 – Hana Skljarzska
 • 2012 – Milena Dudášová
 • 2011 – Monika Mareková
 • 2010 – Dana Vyžinkárová
 • 2009 – Margita Hulmanová
 • 2008 – Michal Onderčo
 • 2007 – Elena Moťovská (Dikáczová)

Výkon funkcie Mládežnícky delegát SR pri OSN