Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na dotáciu organizácií zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu pre podporu práce s mládežou, ako aj o dotáciu na projekty v roku 2022 pre rôzne subjekty v oblasti práce s mládežou. Výzva sa vyhlasuje v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 28.3.2022 a 11.4.2022 v závislosti od typu výzvy. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcim formulároch.

Subjekty, ktoré pracujú s mládežou sa môžu uchádzať o projektovú podporu pre rok 2022 vo výzve Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou v nasledovných tematických oblastiach:

  • Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi
  • Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou
  • Informačné a poradenské služby pre mládež
  • Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti
  • Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže
  • Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií
  • Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany
  • Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako implementačný orgán dotačnej schémy pripravuje informačné webináre k zverejneným výzvam. O presnom dátume budeme čoskoro informovať prostredníctvom našich sociálnych sietí.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach:

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

Výzva – dotácia

Projektová logika – Aktuálne priority v práci s mládežou

Webinár k predkladaniu žiadosti o dotáciu – PRIORITY

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Výzva – dotácia

Smernica o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Smernica č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Prezentácie pre žiadateľov o registráciu z informačných seminárov

Metodika výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce (vypracovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií): https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/vypocet-ekonomickej-hodnoty-dobrovolnictva

Často kladené otázky – registrácia

Často kladené otázky – dotácia