Jednou z najdôležitejších oblastí aktivít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky je podpora participácie mladých ľudí a žiackej participácie.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a viesť žiacke školské rady. To by malo prispieť nielen k väčšej spoluúčasti žiakov na chode školy, ale aj pozitívnejšiemu vnímaniu školského prostredia žiakmi a osvojovaniu si občianskych kompetencií, ktoré patria k nevyhnutným pre život v 21. storočí.

Príručky sme vydali vďaka spolupráci s českou organizáciou CEDU – Centrum pro demokratické učení, ktorá ich vytvorila a úspešne overila na českých školách. IUVENTA zabezpečila ich preklad a slovenské vydanie. Príručky sú voľne dostupné na stiahnutie v elektronickom formáte v sekcii Publikácie a metodiky.

Prehľad vydaných metodických príručiek:

•    Žiacka školská rada I – Ako začať so žiackou školskou radou, aby sa hneď nerozpadla

•    Žiacka školská rada II – Ako vybrať zástupcov tried a urobiť z nich dobrý tím

•    Žiacka školská rada III – Ako viesť zasadnutia, aby nás to bavilo

•    Žiacke projekty – Ako robiť projekty tak, aby ich žiaci realizovali samostatne

•    Šťastný koordinátor – Ako spojiť náročnú prácu učiteľa s osobnou vyrovnanosťou

Zároveň boli vydané dva zápisníky pre členov žiackych školských rád – pre mladších a pre starších žiakov. Tieto hravou formou vedú žiakov školským rokom a pomáhajú im lepšie si plánovať činnosť v žiackej školskej rade a spoluprácu s ostatnými spolužiakmi.

Príručky boli predstavené v rámci webináru KICK-UP! pre žiacke školské rady, ktorý sa uskutočnil 8. júna 2021. Jeho cieľom bolo posilniť sieť koordinátorov žiackych školských rád a sprevádzať ich počas využívania príručiek v praxi. Hlavným hosťom webinára bol jeden z autorov projektu a príručiek, Tomáš Hazlbauer, ktorý predstavil príručky, vysvetlil ako s nimi pracovať a odpovedal na otázky účastníkov. Webinárom sprevádzal a o využití príručiek v slovenskom kontexte s koordinátormi žiackych školských rád diskutoval generálny riaditeľ IUVENTY, Peter Lenčo.

Všetci účastníci webináru dostali príručky v tlačenej verzii a v nasledujúcich mesiacoch sa s nimi budú oboznamovať a učiť sa pracovať. Pre zapojených koordinátorov chystáme ďalšie webináre, budeme sa zaujímať, ako sa im s príručkami pracuje a ako im pomohli v práci. Fungovanie vytvorenej siete 40 koordinátorov žiackych školských rád bude počas projektu a po jeho ukončení podporované odborným vedením regionálnych koordinátorov IUVENTY.

Príručky sú zároveň voľne dostupné na stiahnutie, aby podporili činnosť koordinátorov žiackych školských rád aj mimo sformovanej siete tých, ktorí ich budú v pilotnej fáze využívať na svoje škole. Na spoluprácu s tými, ktorých oslovia, sa tešíme v novom školskom roku v rámci akreditovaných vzdelávaní, workshopov alebo informačno-konzultačných stretnutí.