IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorej súčasťou je Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pri spracúvaní osobných údajov sa plne riadi bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov aj v zmysle spracovaného interného predpisu sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou organizácie IUVENTA a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k týmto osobným údajom majú výlučne osoby poverené IUVENTA (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov.