Akreditované vzdelávania

Projektový manažment v práci s mládežou (18+)

Vzdelávací program v 2 moduloch pripravuje absolventov na samostatné nastavenie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie, leadership a reflexia vlastných skúseností. Rozsah: po 30 hod.

Vzdelávanie lídrov medzinárodných mládežníckych aktivít (18+)

Absolvent vzdelávania bude schopný využiť príležitosti zapojiť sa do medzinárodných aktivít a podporovať proces učenia sa počas dní strávených v medzinárodnom prostredí. Získa zručnosti v práci so skupinou, prípravou, realizáciou a hodnotením malého projektu. Rozvinie si prezentačné zručnosti, schopnosť využitia sebamotivácie a motivácie iných. Rozsah: 38 hod.

Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti mládeže (18+)

Účastník vzdelávacieho programu získa základné informácie o histórií Rómov na Slovensku, dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu Rómov s prácu s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, zlepší si komunikačné zručnosti v oblasti prijímania a poskytovania spätnej väzby a riešenia konfliktov, dokáže aplikovať pojem líderstvo do praxe. Rozsah: 50 hod.

Globálne vzdelávanie mladých (18+)

Vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam a prináša informácie o závažných témach súčasného sveta. Globálne vzdelávanie zdôrazňuje a zvyšuje povedomie a aktuálnych témach, rozvoj a kritického myslenia v oblasti globálnych tém a fenoménov. Motivuje k zodpovednosti a vedie smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. Rozsah: 50 hod.

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou (15+, 18+)

Absolvent vzdelávania získa zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou a informácie o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít a ich kombinovaní s inými typmi aktivít. Vzdelávanie pripraví účastníkov na to, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež. Rozsah: 40 hod.

Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže v náhradnej starostlivosti a detských domovoch (18+)

Vzdelávania reflektuje potreby začínajúcich sociálnych pracovníkov a nových prichádzajúcich dobrovoľníkov do organizácií. Zaoberá sa témou detských domovov a náhradného či profesionálneho rodičovstva. Osobitným prínosom je využívanie neformálnych a zážitkových metód, ktoré je pri príprave sociálnych i mládežníckych pracovníkov potrebné. Rozsah: 48 hod.

Prevencia sociálno-patologických javov (18+)

Účastníci programu absolvujú vzdelávania zamerané na problematiku prevencie sociálno-patologických javov, so zameraním na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj množstvom ďalších problémov v živote mladých ľudí, detská práca, detskí bezdomovci, záškoláctvo, kriminalita, workoholizmus, šikanovanie, kyberšikana atď. Rozsah: 50 hod.

Rozvoj soft skills v práci s mládežou (18+)

Vzdelávací program rozvíja komunikačné zručnosti, asertivitu, empatiu, zvládanie konfliktných situácií a poukazuje okrem schopnosti komunikovať aj na ďalšie kombinácie mäkkých zručností – prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozsah: 50 hod.

Envirozážitok (18+)

Enviromentálne vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasne globálnym výzvam a celosvetovým problémom. Podporuje praktické využitie získaných poznatkov v reálnom živote, upozorňuje na problematiku ochrany životného prostredia. Téma ochrany životného prostredia a environmentalistiky nie je len o poznaní samotnej témy, ale aj o rozvíjaní kľúčových kompetencií ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty.

Projekt je zmena (15+, 18+)

Vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života, hlavne na lokálnej úrovni. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a svojho lokálneho spoločenstva. Rozsah: 50 hod.

Aj nás sa to týka (18+)

Globalizácia ovplyvňuje prepojenosť sveta a nesie so sebou množstvo tém, akými sú multikulturalizmus, ľudské práva v globálnom kontexte, médiá, svetový obchod, fair trade, životné prostredie a ďalšie, ktorými je potrebné sa venovať, aby sme sa dokázali v tomto svete orientovať a pochopiť ho. Dokázať kriticky myslieť, hľadať príčiny problémov, zbavovať sa predsudkov a stereotypov voči inakosti a pozitívne ovplyvňovať svoje okolie sú len niektoré z nových výziev našej spoločnosti. Rozsah: 88 hod

Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou (15+, 18+)

Možnosť získať potrebné znalosti, zručnosti a postoje v oblasti nových spôsobov a prístupov ako sprostredkovateľ mladých ľuďom dôležité témy z minulosti, ale aj súčasnosti našej spoločnosti formou práce s dokumentárnym filmom. V centre pozornosti sú filmy, ktoré sa zaoberajú ľudskými a občianskymi právami, etickými a ľudskými hodnotami, toleranciou a rešpektom, medziľudskými vzťahmi zameranými na búranie predsudkov a stereotypov v spoločnosti. Rozsah: 42 hod.

Refresh – školenie koordinátorov ŽŠR (18+)

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád na ZŠ a SŠ a prostredníctvom nich na zlepšenie a zefektívnenie činnosti žiackych školských rád na školách. Žiacka školská rada je reprezentatívnym orgánom žiakov a významným nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách. Rozsah: 38 hod.

Podpora kariérového poradenstva mládeže (15+, 18+)

Cieľom vzdelávacie programu je zvyšovanie kvality poskytovania kariérového poradenstva detí a mládeže a zároveň podpora ich rozhodovanie sa pre študijné smerovanie a profesijného uplatnenia prostredníctvom neformálneho vzdelávanie. Program poskytuje rozvoj kompetencií potrebných pre realizáciu procesu kariérového poradenstva od teoretických základov po praktické aktivity. Roszah: 30 hod. a 40 hod.

Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie (18+)

Vzdelávací program pripravuje absolventov na riadenie strategických organizačných zmien v mimovládnych neziskových organizáciách. Okrem identifikácie stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonávanie SWOT analýzy, aplikácie LEAN princípov,  štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie sa program zameriava na osvojenie zručnosti potrebných pre presadanie zmien ako aj argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu. Rozsah: 32 hod.

ON/OFF – Online a offline nástroje v práci s mládežou (18+)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, metódach práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi. Základom tohto vzdelávanie sú nové trendy a prístupy v práci s mládežou, grafická facilitácia a využitie moderných nástroj. Rozsah: 50 hod.

Neakreditované vzdelávania

Kompas – Kompasito – Bookmarks (18+)

Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou zamerané na oblasť ľudských a občianskych práv, ale hlavne na to, ako pracovať s témou ľudských práv s vekovou skupinou 7-14 ročných (ZŠ) Prostredníctvom príručky Rady Európy Kompasito, s vekovou kategóriou 15+ (SŠ) pomocou metodickej príručky Kompas a s témou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam cez príručku Bookmarks.

Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou (15+, 18+)

Vzdelávanie určené mládežníckym vedúcim a pracovníkom s mládežou, ktorého cieľom je poukázať na nevyhnutnosť prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania. Vychádza z niekoľkoročnej lektorskej praxe v oblasti neformálneho vzdelávanie v práci s mládežou a je metodickým podnetom pre všetkých, ktorí chcú vedome a cielene rozvíjať kompetencie mladých ľudí a hľadajú inšpiráciu, ako to robiť čo najlepšie. Hlavným nástrojom je metodická príručka Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Podrobný popis vybraných vzdelávaní (na stiahnutie)