Vzdelávanie nemusí vždy prebiehať len v školských laviciach. Tradičné vzdelávanie je štruktúrované a formálne. Poskytuje ho vzdelávacia inštitúcia a vedie k získaniu kvalifikácie. Na druhej strane sa asi najviac stretávame s informálnym učením. Ide o znalosti, ktoré získavame spontánne vo svojom pracovnom a osobnom živote.

Neformálne vzdelávanie sa nachádza medzi týmito dvoma formami získavania vedomostí. Väčšinou sa realizuje mimo oficiálnych inštitúcií – v dielňach, na seminároch,  workshopoch, komunitných kurzoch alebo aj prostredníctvom športových, či kultúrnych aktivít. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Rozvoj a uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je jednou z priorít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, keďže veríme, že je to dôležitý nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí, aby sa dokázali lepšie uplatniť v živote. Preto realizujeme viaceré vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou s cieľom budovať ich kompetencie na realizáciu neformálnych vzdelávacích aktivít pre mládež.

Prioritné témy neformálneho vzdelávania

 • Práca s mládežou
 • Participácia
 • Inklúzia
 • Digitálna práca s mládežou
 • Zdravie a zdravý životný štýl mládeže
 • Dobrovoľníctvo
 • Kľúčové kompetencie
 • Zamestnanosť
 • Udržateľná a zelená budúcnosť

Uznávanie neformálneho vzdelávania

Rozvoj kľúčových kompetencií nadobudnutých neformálnym vzdelávaním umožňuje mladým ľuďom úspešne participovať na trhu práce a rozvoji občianskej spoločnosti. Potvrdzovanie výsledkov vzdelávania a znalosti, zručností a kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní zamestnaností a mobility, ako aj pri zvyšovaní motivácie k celoživotnému vzdelávaniu, a to najmä v prípade sociálno-ekonomicky znevýhodnených jednotlivcov.

Deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania

V roku 2013 vznikol dokument Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Deklarácia je nástroj, ktorý zviditeľňuje tému neformálneho vzdelávania a prepája všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove mladej generácie. Deklaráciu doteraz podpísalo viac ako sto významných zástupcov štátneho, súkromného, verejného i mimovládneho sektora.

Signatári Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania

 • BROSE Prievidza, spol s.r.o.
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov
 • Digitálna inteligencia o.z. – DigiQ
 • Dom Poznania – združenie pre osobný rozvoj o.z. – Životológia
 • Karpatská nadácia
 • Krajská knižnica v Žiline
 • Mesto Prievidza
 • Nadácia Markíza
 • Od emócii k poznaniu – Eduma n.o.
 • Pomáhame druhým o.z. – Create & Control
 • Teach for Slovakia
 • Youthfully Yours SK o.z.
 • CENEF – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania o.z.
 • Different o.z.
 • Digitálny Nomád s.r.o.
 • Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Profesia, s.r.o.
 • Košický samosprávny kraj – VÚC Košice
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši
 • Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave
 • Spojená škola Tvrdošín
 • AIESEC Slovensko
 • Experiencia, oz
 • Informačné centrum mladých Púchov
 • Informačné centrum mladých Krupina
 • PosAm, s.r.o.
 • ProIn
 • S&T Slovakia, s.r.o.
 • Zovos Eko, s.r.o.
 • Agentúra Mavio Media
 • Agentúra pre rozvoja Gemera
 • Agentúra Profivia
 • AKRAM (Asociácia krajských rád mládeže)
 • Asociácia centier voľného času
 • Asociácia doktorandov Slovenska
 • Centrum dobrovoľníctva
 • Centrum voľného času
 • Centrum voľného času Junior
 • Mesto Lučenec
 • Mesto Trnava
 • Mesto Žilina
 • Nitrianska komunitná nadácia
 • INA Kysuce/INA Skalica, s.r.o.
 • inPlus.co, s.r.o.
 • Centrum voľného času Svit
 • Dopravná akadémia v Žiline
 • Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku
 • Gymnázium v Krompachoch
 • Hotelová akadémia v Prešove
 • Klub mládeže Mestskej polície Čadca
 • Generation WE o.z.
 • Klub prieskumník – Pathfinder o.z.
 • Mesto Nitra
 • Mladiinfo Slovensko o.z.
 • Nestlé Slovensko s.r.o.
 • Outward Bound Slovensko o.z.
 • Silnejší slabším o.z.
 • Súkromná obchodná akadémia, Prešov
 • SYTEV o.z.
 • YouthWatch o.z.
 • Microsoft Slovakia, s.r.o.
 • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Dell, s.r.o.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • OZ Vitis
 • OZ ZADOBE
 • OZ Záhrada – centrum nezávislej kultúry
 • Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci
 • Stredná odborná škola Podnikania v Prešove
 • Stredná odborná škola v Prešove
 • Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • SUVko, s.r.o.
 • Teachers, s.r.o.
 • BROSE Prievidza, spol s.r.o.
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov
 • Digitálna inteligencia o.z. – DigiQ
 • Dom Poznania – združenie pre osobný rozvoj o.z. – Životológia
 • Karpatská nadácia
 • Krajská knižnica v Žiline
 • Mesto Prievidza
 • Nadácia Markíza
 • Od emócii k poznaniu – Eduma n.o.
 • Pomáhame druhým o.z. – Create & Control
 • Teach for Slovakia
 • Youthfully Yours SK o.z.
 • CENEF – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania o.z.
 • Different o.z.
 • Digitálny Nomád s.r.o.
 • Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Profesia, s.r.o.
 • Košický samosprávny kraj – VÚC Košice
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši
 • Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave
 • Spojená škola Tvrdošín
 • Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Profesia, s.r.o.
 • Košický samosprávny kraj – VÚC Košice
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši
 • Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave
 • Spojená škola Tvrdošín
 • AIESEC Slovensko
 • Experiencia, oz
 • Informačné centrum mladých Púchov
 • Informačné centrum mladých Krupina
 • PosAm, s.r.o.
 • ProIn
 • S&T Slovakia, s.r.o.
 • Zovos Eko, s.r.o.
 • Agentúra Mavio Media
 • Agentúra pre rozvoja Gemera
 • Agentúra Profivia
 • AKRAM (Asociácia krajských rád mládeže)
 • Asociácia centier voľného času
 • Asociácia doktorandov Slovenska
 • Centrum dobrovoľníctva
 • Centrum voľného času
 • Centrum voľného času Junior
 • Mesto Lučenec
 • Mesto Trnava
 • Mesto Žilina
 • Nitrianska komunitná nadácia
 • obec Fričovce
 • obec Miklušovce
 • obec Veľké Zálužie
 • Obchodná akadémia v Senici
 • Obchodná akadémia v Žiline
 • OZ Apolon Poprad
 • OZ Dedinská únia helpianskych aktivististov
 • OZ FreeMar
 • Rada mládeže prešovského kraja
 • Rada mládeže Trnavského kraja
 • Relevant, n.o.
 • SAPS, n.o.
 • Súkromné centrum voľného času a hudobná škola Yamaha
 • Slovenský červený kríž
 • SmartVia, s. r. o.
 • Stredná odborná škola v Holíči
 • tVia, s. r. o.
 • Stredná odborná škola v Holíči
 • Vidiecka asociácia mládeže (VAM)

“Naša spoločnosť považuje neformálne vzdelávanie za dôležitú časť rozvoja mladých ľudí. Poskytuje im priestor na rozvoj rôznorodých zručností, ktoré prispievajú k ich pripravenosti pre trh práce a pre samotnú pracovnú dráhu. Pri výbere nových ľudí do našej spoločnosti posudzujeme formálne aj neformálne vzdelávanie, preto sa pripájame k tejto iniciatíve.“ Dell, s. r. o.

Validácia neformálneho vzdelávania

Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa týka procesu, v ktorom sa zviditeľňujú vedomosti, zručnosti a kompetencie získané neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Význam overovania a rozvoja prierezových a mäkkých zručností, postojov a kompetencií získaných neformálnym vzdelávaním, dobrovoľníckou činnosťou a informálnym učením sa narastá. Dôvody sú viaceré: napr. rapídne sa meniaci trh práce, meniace sa požiadavky na zručnosti zamestnancov a trend plnohodnotnej participácie mládeže v spoločnosti.

Aktuálne na Slovensko neexistuje národný model overovania kvalifikácii získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Zákon o celoživotnom vzdelávaní z roku 2009 však vytvoril však podklady pre ďalší proces1. Národná sústava kvalifikácií (www.kvalifikacie.sk) má oporu v legislatíve. Národná sústava kvalifikácií rozširuje možnosti získania kvalifikácie neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Ktokoľvek sa bude môcť dať zo svojich schopností preskúšať pred odbornou komisiou a získať tak osvedčenie o kvalifikácii.

Národná sústava povolaní

Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Jej centrom je Register zamestnaní tvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré opisujú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.

1Vantuch, J. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018
update: Slovakia. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf

2Souto-Otero, Manuel. (2021). Validation of non-formal and informal learning in formal education: Covert and overt. European Journal of Education. 56. 10.1111/ejed.12464.