slider
slider prezidentka
slider erasmus
slider
Slide 2
slider prezidentka
slider erasmus
previous arrow
next arrow

baner_zona_olympiady

Predmetové olympiády a súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na zabezpečenie aktuálnych olympiád a súťaží uzatvára NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne kontrakt. 

VIEŠ, ČO SÚ PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE?

Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) sú vedomostné súťaže žiakov základných a stredných škôl. Pomenované sú podľa vyučovacích predmetov.

Všetky predmetové olympiády majú svoju postupnosť. Začínajú domácim alebo školským kolom, pokračujú okresným, krajským a končia celoštátnym kolom, preto ich nazývame aj postupové súťaže.

Termíny konania jednotlivých kôl nájdeš na www.olympiady.sk v časti Termínovník.

Každá súťaž má svoje kategórie (kat.). Tie zohľadňujú náročnosť súťažných úloh zväčša podľa ročníkov. Niektoré kategórie sú určené aj zadanou témou či zameraním.

Pravidlá každej súťaže nájdeš v organizačnom poriadku súťaže alebo aj v metodicko-organizačných pokynoch na www.olympiady.sk pod konkrétnou súťažou.

KDE NÁJDEŠ VŠETKY INFORMÁCIE?

Odbornú pomoc ti poskytne najmä tvoj učiteľ. Je aj v jeho záujme, aby si v súťaži uspel a dosiahol pre seba a svoju školu čo najlepšie umiestnenie.

Predmetové olympiády sú súťaže pre talentovaných žiakov, ktorí majú hlbší vzťah ku konkrétnemu predmetu a očakáva sa od nich, že budú mať poznatky nad rámec rozsahu školského učiva.

Využi pri príprave staršie súťažné úlohy všetkých predmetových olympiád na www.olympiady.sk.

Nespoliehaj sa iba na informácie z internetu, ale študuj najmä odbornú literatúru, ktorá je pre prípravu na olympiády nevyhnutná.

Zisti, či sa v tvojom okolí organizuje krúžok, seminár alebo letná škola, ktoré ti pomôžu pri príprave na niektorú z olympiád, a zapoj sa do nich.

ČO ŤA ČAKÁ V PRÍPADE ÚSPECHU NA CELOŠTÁTNOM KOLE OLYMPIÁDY?

Tí najlepší z celoštátnych kôl predmetových olympiád absolvujú výberové a prípravné sústredenia, kde sa aktívne, spravidla dva týždne, pripravujú na reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných olympiádach.

Medzinárodné olympiády sa konajú v rôznych krajinách. V rámci nich súťažiaci získajú priateľov z celého sveta, zažijú pútavý sprievodný program a navštívia atraktívne miesta. K najzaujímavejším krajinám konania medzinárodných olympiád, okrem európskych krajín, patrili napr. Argentína, Austrália, Botswana, Brazília, Čína, Japonsko, Katar, Singapur, Rusko či USA.

ČO TEBE A TVOJEJ ŠKOLE PRINESÚ PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE?

Rozšíriš si vedomosti v konkrétnych predmetoch nad rámec bežného školského učiva. Získaš v týchto predmetoch nové zručnosti a praktické skúsenosti.

Zlepšíš si svoje prezentačné a komunikačné schopnosti, ústny prejav, formulovanie myšlienok a presvedčivú argumentáciu.

Naučíš sa realizovať vlastný výskum, tvoriť projekty či písať úvahy. Spoznáš priateľov s podobnými záujmami z iných miest i krajín.

V prípade úspešnej účasti na olympiáde si významne zvyšuješ svoje šance byť prijatý na vybranú strednú alebo vysokú školu doma, ale aj v zahraničí.

Ak budeš patriť medzi najlepších, môžeš byť ocenený Pamätným listom sv. Gorazda, ktorý každoročne študentom slávnostne odovzdáva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade úspechu na súťaži získaš pre seba a svoju školu prestíž.

Pre školu navyše získaš aj finančné prostriedky ako odmenu za tzv. mimoriadne výsledky žiakov. Aj tvojou zásluhou bude tvoja škola úspešná. Úspešná škola znamená viac šikovných žiakov, viac finančných prostriedkov a kvalitnejšiu výučbu.

AKO SA MÔŽEŠ ZAPOJIŤ DO OLYMPIÁDY?
navod_olympiada

Kto riadi súťaže

Na celoštátnej úrovni

  • Celoštátne odborné komisie, ktorých predseda je menovaný ministrom školstva, ktoré garantujú odbornú stránku jednotlivých olympiád. NIVAM, ktorý finančne a organizačne zabezpečuje celoštátne kolá predmetových olympiád a súťaží a výberových sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Úlohou organizácie NIVAM je metodická spolupráca so všetkými realizátormi, zabezpečenie tvorby a distribúcie testov, úloh a riešení realizátorom nižších kôl súťaží.

Na regionálnej úrovni

  • Regionálne úrady školskej správy, ktoré môžu realizáciou nižších kôl olympiád poveriť školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti, prípadne školy a školské zariadenia patriace do pôsobnosti miest a obcí.
  • Okresné, krajské a regionálne komisie, ktorých členovia sú menovaní na základe návrhu celoštátnej odbornej komisie z radov učiteľov základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií a iných významných organizácií v regióne.

Každá predmetová olympiáda a súťaž sa riadi platným organizačným poriadkom, zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a súťaží určujú a upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých organizátorov jednotlivých kôl súťaží v SR. Organizačné poriadky súťaží nájdete pod jednotlivými súťažami.