MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom dotačnej schémy dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a aktivít zameraných najmä pre mládež s nedostatkom príležitostí.

Dňa 14.12.2021 Vláda SR schválila uznesením č. 754 nový strategický dokument pre oblasť mládeže – Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028. Tento dokument nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a Akčné plány pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou, pričom vychádza aj zo Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-2027, ktorá je politickým dokumentom určujúcim priority pre spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti politiky mládeže, ktorá poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany. Pozornosť venuje zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia. Stratégia sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktoré sú vzájomne prepojené: Mladí ľudia v centre záujmu spoločnosti a politík; Participácia; Práca s mládežou a voľný čas; Dobrovoľníctvo; Inklúzia rovnosť a nediskriminácia; Kľúčové kompetencie; Zamestnanosť; Digitálna transformácia; Udržateľná a zelená budúcnosť; a Zdravý životný štýl a psychické zdravie. V rámci nich Stratégia obsahuje celkovo 14 cieľov, 88 opatrení a 94 merateľných indikátorov. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028 nadväzuje na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a Európsku stratégiu pre mládež. Implementačným orgánom Programov je NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

V roku 2019 MŠVVaŠ SR a odbor mládeže pripravili návrh novely zákona v spolupráci s jednotlivými aktérmi mládežníckej politiky. Výsledkom bolo schválenie novely zákona Zákon č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, na ktorom sa zhodli všetky zúčastnené strany a ktoré získalo aj podporu poslancov NR SR.

Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v minulých rokoch

Rok 2022

Číslo výzvyPočet prijatých žiadostíPočet podporených žiadostíCelková finančná podpora
CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/D/118182 267 548,00 €
ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/D/199349 117,15 €
DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/D/155261 940,91 €
INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/D/187183 365,80 €
LINKY POMOCI/2022/D/133117 286,42 €
NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/D/155183 855,02 €
AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/15830415 687,84 €
AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2022/D/11110 000,00 €
SPOLU107783 788 801,14 €

Rok 2021

Číslo výzvy Počet prijatých žiadostí  Počet podporených projektov  Celková finančná podpora  
PODPORA/D/2021 17 17 2 500 000,00 € 
HLAS/D/2021 226 455,90 € 
SLUŽBY/1/D/2021 131 614,20 € 
SLUŽBY/2/D/2021 379 482,68 € 
PRIORITY/D/1/2021 127 64 943 879,04 € 
PRIORITY/D/EUDM/2021 10 000,00 € 
SPOLU 169 103 4 191 431,82 € 

Rok 2020

Číslo výzvy Počet prijatých žiadostí  Počet podporených projektov  Celková finančná podpora  
SLUŽBY/1/D/1/202099161 504,06 €
SLUŽBY/1/D/2/202017780 216,00 €
SLUŽBY/2/D/1/202088284 176,00 €
SLUŽBY/2/D/2/20203110 600,00 €
HLAS/D/1/202077217 026,00 €
HLAS/D/2/20205439 530,00 €
PODPORA/D/202017172 412 323,00 €
PRIORITY/D/EUDM/20201110 200,00 €
PRIORITY/D/CVČ/20201800,00 €
PRIORITY/D/1/20207100,00 €
KOMUNITA/D/1/20202000,00 €
KOMUNITA/D/2/20201200,00 €
SPOLU188543 215 575,06 €

Rok 2019

ProgramPočet prijatých žiadostíPočet podporených projektovCelková finančná podpora
SLUŽBY mladým 199 126 398,30 €
SLUŽBY mladým 288189 919,87 €
HLAS mladých77160 521 €
KOMUNITA III/D/1/2019/5417 051 €
PODPORA mládežníckych organizácií17171 712 321 €
PRIORITY/D/1/2019/012310111 125,74 €
PRIORITY/D/2/2019/022114 000 €
SPOLU71562 331 336,91 €

Rok 2018

ProgramPočet prijatých žiadostíPočet podporených projektovCelková finančná podpora
SLUŽBY/1/D/201899123 130,30 €
SLUŽBY/2/D/201888189 920,00 €
HLAS/D/201877151 522,50 €
PODPORA/D/201817171 712 321,00 €
PRIORITY/D/2/2018241197 638,88 €
PRIORITY/D/3/20181126 193,42 €
PRIORITY/D/4/201810428 800,00 €
DOKAZY/D/1/20181116 126,00 €
PODPORA/D/2/20181717425 001,00 €
SPOLU94752 770 653,10 €

Rok 2017

ProgramPočet prijatých žiadostíPočet podporených projektovCelková finančná podpora
PODPORA mládežníckych organizácií  19 1 656 416,00 €  
HLAS mladých  146 760,00 € 
SLUŽBY pre mladých  14 254 853,00 € 
PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD)  16 180 447,40 € 
KOMUNITA mladých  58 999,00 € 
DOKAZY o mladých  38 060,00 € 
Spolu  67 2 335 535,40 € 

Rok 2016

ProgramPočet prijatých žiadostí Počet podporených projektov Celková finančná podpora
PODPORA mládežníckych organizácií  19     1 627 393,00 €  
HLAS mladých         167 000,00 €  
SLUŽBY pre mladých  16        270 000,00 €  
PRIORITY mládežníckej politiky         234 925,00 €  
KOMUNITA mladých  41 818,00 €  
DOKAZY o mladých  –                     0 €  
Spolu 57     2 341 136,00 €  

Rok 2015

ProgramPočet prijatých žiadostí Počet podporených projektov Celková finančná podpora
PODPORA mládežníckych organizácií  19       1 738007,00 €  
HLAS mladých  10          209 700,00 €  
SLUŽBY pre mladých           159 755,00 €  
PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD)  11            185 579,00 € 
KOMUNITA mladých  – 0 € 
DOKAZY o mladých  – 0 € 
Spolu  46       2 293041,00 €  

Rok 2014

ProgramPočet prijatých žiadostí Počet podporených projektov Celková finančná podpora
PODPORA mládežníckych organizácií  19 1 760 462 ,00 € 
HLAS mladých  145 000,00 € 
SLUŽBY pre mladých  10 275 315,00 € 
PRIORITY mládežníckej politiky   14 148788,00 € 
KOMUNITA mladých  – 0 € 
DOKAZY o mladých  – 0 € 
Spolu  48 2 329565,00 €