Legislatíva dotýkajúca sa problematiky mládeže a práce s mládežou je kľúčovým východiskom pre všetky opatrenia týkajúce sa mladých ľudí. Tieto opatrenia sú zapracované v rámci mládežníckej politky.

Čo je mládežnícka politika?

V najširšom zmysle slova je mládežnícka politika príprava, tvorba, ovplyvňovanie a uvádzanie do praxe rôznych opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu života mladého človeka. Mládežnícka politika sa realizuje na všetkých úrovniach: národnej, regionálnej a miestnej. Keďže sa dotýka veľkej skupiny obyvateľstva (cca. 38 %), ktorá ako cieľová skupina spadá do agendy rôznych inštitúcií a sektorov, stále viac vystupuje do popredia potreba spolupráce a koordinácie. Myšlienka komplexnej mládežníckej politiky vychádza z viacerých kľúčových dokumentov. Na Európskej úrovni je to Biela kniha o mládeži, Stratégia EU pre mládež: Investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018, Európsky rámec mládežníckej politiky ako i Európsky pakt mládeže, kde sa zdôrazňuje nutnosť zosúladenia politík týkajúcich sa mládeže.

Prečo je medzirezortná a medzisektorová mládežnícka politika dôležitá?

Medzisektorový a medziodborový prístup v mládežníckej politike je na Slovensku novinkou, aj keď sa tento prístup v Európskej únii presadzuje od 90. rokov. Medziodborový znamená, ktoré odbory (v zmysle fungovania úradov) ovplyvňujú mladých ľudí v rôznych oblastiach ich života, napríklad doprava, zamestnanosť alebo bývanie a medzi jednotlivými odbormi aj spolupracovať. Medzisektorový zasa znamená spoluprácu medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy, tretieho sektora, zástupcov zamestnávateľov (podnikateľov) tam, kde je to relevantné, praktikov aj výskumníkov.

Prioritou na národnej úrovni, vyplývajúcou nielen zo Zákona o podpore práce s mládežou č. 208/2008 Z.z., ale i dokumentu „Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike, je starostlivosť o mladých ľudí v rôznych oblastiach ich života (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne veci, kultúra, doprava, životné prostredie, bývanie, investičné plány a pod.).

Mládežnícka politika na všetkých úrovniach

Uvedené dokumenty a nové prístupy viedli k vytvoreniu Medzirezortnej pracovnej skupiny (v ktorej sú menovaní zástupcovia rôznych ministerstiev i Úradov samosprávnych krajov), aby za spolupráce a konzultácií s organizáciami venujúcim sa mladým ľuďom v praxi tvorili koncepciu mládežníckej politiky a medzirezortné akčné plány na dvojročné obdobia, pokrývajúc rôzne oblasti života mladých ľudí.

Na miestnej úrovni bol v roku 2009 spustený projekt „Partnerstvo“, ktorý dal možnosť viacerým zástupcom samospráv miest a obcí zúčastniť sa dlhodobého vzdelávania, ktoré ich pripravilo na proces vytvárania miestnej mládežníckej politiky na základe medzisektorového prístupu a za spolupráce s aktívnymi organizáciami venujúcimi sa mládeži v okolí. V roku 2010 sa pripojila aj posledná chýbajúca úroveň – regionálna a vo všetkých regiónoch Slovenska vznikli regionálne akčné plány politiky mládeže na najbližšie obdobie.

Všetky spomínané dokumenty s krátkym popisom uvádzame na tejto stránke spolu s ďalšími relevantnými dokumentmi, ktoré ovplyvňujú smerovanie mládežníckej politiky na Slovensku.