Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad.


56. ročník Biologickej olympiády 2021/2022


55. ročník Biologickej olympiády 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A a B, teoreticko-praktická časť, 13. 4. 2021, online:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, kat. B – Viktor Imrišek, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava. 

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 15. – 16. 4. 2021, online: Výsledkové listiny: 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Barbora Majláthová, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, kat. B – Katarína Špániková, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a kat. C – Andrea Takácsová, Základná škola K. Kuffnera, Sládkovičovo.    

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 16. – 17. 6. 2021, online: 

Medzinárodné kolo