Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad.


56. ročník Biologickej olympiády 2021/2022


PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022


Usmernenie k školskému kolu Biologickej olympiády kat. C a D

Pokyny pre súťažiacich školského kola BiO kat. C


55. ročník Biologickej olympiády 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A a B, teoreticko-praktická časť, 13. 4. 2021, online:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, kat. B – Viktor Imrišek, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava. 

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 15. – 16. 4. 2021, online: Výsledkové listiny: 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Barbora Majláthová, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, kat. B – Katarína Špániková, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a kat. C – Andrea Takácsová, Základná škola K. Kuffnera, Sládkovičovo.    

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 16. – 17. 6. 2021, online: 

Medzinárodné kolá

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) sa konala v termíne 18. – 23. 7. 2021 bola organizovaná online formou z portugalského Lisabonu. Súťaž pozostávala z dvoch testov, teoreticko-praktického a teoretického. Súťažiaci ich riešili v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže pod dozorom národnej koordinátorky IBO, doc. Miroslavy Slaninovej z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. To, že sa súťažiaci dobre pripravovali potvrdzuje aj skutočnosť, že všetci štyria získali bronzové medaily. Medzinárodnej biologickej olympiády sa zúčastnilo 280 súťažiacich zo 71 krajín sveta.

Ocenení boli: Matúš Leng, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, Nikolaj Šutý, Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča, Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a Paulína Vicenová, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava.

Medzinárodným výstupom projektovej časti Biologickej olympiády bol 10. ročník GENIUS Olympiad, ktorý bol organizovaný dištančne z Rochesteru, USA. Účasť na súťaži zabezpečovali Dr. Marcela Adamcová z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Dr. Blanka Lehotská z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zaslaný súťažný projekt prešiel dvoma kolami hodnotenia. Náš súťažiaci Matúš Litvín, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom za svoj projekt „The influence of bacteriophages on biofilm formation and degradation in Escherichia coli strains“, v kategórii veda, získal striebornú medailu. Projekt súťažil v konkurencii 2481 projektov z 85 krajín sveta.

Ocenený bol počas online slávnostného vyhlásenie výsledkov GENIUS Olympiad ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2021. 

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

Medzinárodná biologická olympiáda
Súťažiaci počas riešenia úloh Medzinárodnej biologickej olympiády v IUVENTE
Medzinárodná biologická olympiáda
Súťažiaci Medzinárodnej biologickej olympiády