Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad.


58. ročník Biologickej olympiády 2023/2024

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 12. – 14. 4. 2024, Bratislava

Pozvánka
Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. B

Ceny dekana Prírodovedeckej fakuty UK v Bratislave: kat. A – Kristína Krišková, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice a kat. B – Oliver Novysedlák, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 25. – 27. 4. 2024, Banská Bystrica

Pozvánka
Výsledková listina kat. A
Výsledková listina kat. B
Výsledková listina kat. C

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2024, Tatranská Lomnica

Pozvánka
Výsledková listina odbornosť botanika
Výsledková listina odbornosť zoológia
Výsledková listina odbornosť geológia

Úlohy a autorské riešenia Biologickej olympiády, školský rok 2023/2024

Školské kolo
Kategória C – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória D – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória E, odbornosť botanika – úlohy, riešenia
Kategória E, odbornosť zoológia – úlohy, riešenia
Kategória E, odbornosť geológia – úlohy, riešenia

Okresné kolo
Kategória C – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória E, odbornosť botanika – úlohy, riešenia
Kategória E, odbornosť zoológia – úlohy, riešenia
Kategória E, odbornosť geológia – úlohy, riešenia

Krajské kolo
kategória A – testpraktická úloha 1praktická úloha 2riešenia
kategória B – testpraktická úloha 1praktická úloha 2riešenia
kategória C – úlohy (maďarská verzia), riešenia

Celoštátne kolo
kategória A – testpraktická úloha 1praktická úloha 2riešenia
kategória B – testpraktická úloha 1praktická úloha 2riešenia


57. ročník Biologickej olympiády 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 19. – 21. 4. 2023, Bratislava

Pozvánka

Výsledkové listiny: kategória A, kategória B, kategória C

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kategória A – Nina Babicová, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, kategória B – Aneta Štefančínová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov, kategória C – Jakub Janík, Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 21. – 23. 4. 2023, Bratislava

Pozvánka

Výsledkové listiny: kategória A, kategória B

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kategória A – Šimon Kirňak, Gymnázium, Poštová 9, Košice, kategória B – Dominika Marcinová, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E, 16. – 17. 6. 2023, Tatranská Lomnica

Pozvánka

Výsledkové listiny: odbornosť botanika, odbornosť zoológia, odbornosť geológia

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Elizabeth Šumichrastová, Základná škola, Medňanská 5, Ilava, odbornosť zoológia – Rebeka Kuželová, Základná škola O. Cabana, Komjatice, odbornosť geológia – Dávid Kassai, Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice.


56. ročník Biologickej olympiády 2021/2022

Školské kolá:

Informácia k školskému kolu BiO kat. A a B: O formáte školského kola rozhoduje školská komisia BiO na základe aktuálnych protipandemických opatrení pre daný región. V prípade, že budú musieť žiaci súťažiť z domu, škola zabezpečí primeranú kontrolu regulárnosti súťaže, a to podľa svojich zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných písomných prác. Je v záujme školy, aby do krajského kola postúpili najlepší žiaci zo školy. Body za školské kolo BiO kat. A, B nie je potrebné vpisovať do EduPage. Postupujúcich súťažiacich budú prihlasovať ich učitelia cez EduPage priamo do krajského kola. 

Usmernenie k školskému kolu Biologickej olympiády kat. C a D aktualizácia 14. 3. 2022 (označené žltou farbou)

Pokyny pre súťažiacich školského kola BiO kat. C, TP časť

Pokyny pre súťažiacich školského kola BiO kat. D, TP časť

Usmernenie pre súťažiacich školského kola BiO kat. E

Pokyny pre súťažiacich školského kola BiO kat. E

Informácia k školskému kolu BiO kat. F: Školské kolá sa uskutočnia prezenčne do termínu určeného Termínovníkom kôl POPS.

Okresné kolá:

Usmernenie k okresnému kolu Biologickej olympiády kat. C

Pokyny pre súťažiacich okresného kola BiO kat. C, TP časť

Usmernenie k okresnému kolu BiO kat. E

Pokyny pre súťažiacich okresného kola BiO kat. E

Informácia k okresnému kolu BiO kat. D: Okresné kolo BiO kat. D sa bude organizovať prezenčne. Postupujúcich súťažiacich príhlásia do okresného kola ich učitelia cez výsledkovú listinu školského kola v EduPage. Prihlasovanie bolo spustené 4. 4. 2022.

Informácia k okresnému kolu BiO kat. F: Okresné kolo BiO kat. F sa bude organizovať prezenčne. Postupujúcich súťažiacich príhlásia do okresného kola ich učitelia cez EduPage. Registrácia žíakov do OK BiO F cez EduPage je už otvorená.

Krajské kolá:

Usmernenie ku krajskému kolu BiO kat. A a B

Pokyny krajskému kolu BiO, kat. A a B, TP časť

Usmernenie ku krajskému kolu BiO kat. C

Pokyny ku krajskému kolu BiO, kat. C, TP časť

Informácia ku krajskému kolu BiO kat. E: Krajské kolo BiO kat. E sa bude organizovať prezenčne. Postupujúcich súťažiacich prihlásia do krajského kola ich učitelia cez výsledkovú listinu okresného kola v EduPage. Prihlasovanie na KK BiO E cez EduPage už bolo spustené. Pozor! Z dôvodu prekryvu súťažného kola s prijímacími pohovormi na stredné školy sa termín krajského kola presunul na 17. 5. 2022 (utorok). Mení sa aj termín celoštátneho kola BiO kat. E na 10. – 11. 6. 2022.

Celoštátne kolá:

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 20. – 22. 4. 2022, online

Usmernenie pre CK BiO, kat. A, B, C, projektová časť

Výsledkové listiny:

kategória A

kategória B

kategória C

Zborník abstraktov

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kategória A – Alexandra Strelcová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica, kategória B – Ján Uchaľ, Gymnázium P. Horova, Michalovce a kategória C – Anna Ester Beľanová, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 22. – 24. 4. 2022, Bratislava

Pozvánka

Výsledkové listiny:

kategória A

kategória B

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E, 10. – 11. 6. 2022, Tatranská Lomnica

Pozvánka

Výsledkové listiny:

odbornosť botanika

odbornosť zoológia

odbornosť geológia

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: odbornosť botanika – Richard Kanpo, Základná škola, SNP 143, Považská Bystrica, odbornosť zoológia – Rastislav Sládeček, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava a odbornosť geológia – Vanessa Tomicová, Základná škola, Kudlov 781, Skalité.


55. ročník Biologickej olympiády 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A a B, teoreticko-praktická časť, 13. 4. 2021, online:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, kat. B – Viktor Imrišek, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava. 

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 15. – 16. 4. 2021, online: Výsledkové listiny: 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Barbora Majláthová, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, kat. B – Katarína Špániková, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a kat. C – Andrea Takácsová, Základná škola K. Kuffnera, Sládkovičovo.    

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 16. – 17. 6. 2021, online: 

Medzinárodné kolá

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) sa konala v termíne 18. – 23. 7. 2021 bola organizovaná online formou z portugalského Lisabonu. Súťaž pozostávala z dvoch testov, teoreticko-praktického a teoretického. Súťažiaci ich riešili v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže pod dozorom národnej koordinátorky IBO, doc. Miroslavy Slaninovej z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. To, že sa súťažiaci dobre pripravovali potvrdzuje aj skutočnosť, že všetci štyria získali bronzové medaily. Medzinárodnej biologickej olympiády sa zúčastnilo 280 súťažiacich zo 71 krajín sveta.

Ocenení boli: Matúš Leng, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, Nikolaj Šutý, Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča, Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a Paulína Vicenová, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava.

Medzinárodným výstupom projektovej časti Biologickej olympiády bol 10. ročník GENIUS Olympiad, ktorý bol organizovaný dištančne z Rochesteru, USA. Účasť na súťaži zabezpečovali Dr. Marcela Adamcová z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Dr. Blanka Lehotská z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zaslaný súťažný projekt prešiel dvoma kolami hodnotenia. Náš súťažiaci Matúš Litvín, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom za svoj projekt „The influence of bacteriophages on biofilm formation and degradation in Escherichia coli strains“, v kategórii veda, získal striebornú medailu. Projekt súťažil v konkurencii 2481 projektov z 85 krajín sveta.

Ocenený bol počas online slávnostného vyhlásenie výsledkov GENIUS Olympiad ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2021. 

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

Medzinárodná biologická olympiáda
Súťažiaci počas riešenia úloh Medzinárodnej biologickej olympiády v IUVENTE
Medzinárodná biologická olympiáda
Súťažiaci Medzinárodnej biologickej olympiády