Základná charakteristika programu

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 po šiestich rokoch trvania ukončená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

V období rokov 2018 a 2019 vznikol pilotný program „Škola bez nenávisti“, do ktorého sa zapojilo 7 ZŠ a SŠ. Tento program trval od septembra 2018 do júna 2019. Odborníkmi, členmi expertného tímu boli vytvorené základné odborné materiály: metodika, štandardy kvality, kritériá hodnotenia, dotazníky, prezentácie a pomocné učebné materiály. Členovia expertného tímu uskutočnili počas pilotného programu 2 interné audity prostredníctvom elektronických dotazníkov a na základe ich výsledkov pripravili odporúčania pre vypracovanie Akčného plánu pre každú školu. Školy v pilotnom programe získali základné certifikáty na základe vypracovania Akčného plánu školy, v ktorom navrhli a následne realizovali rôzne aktivity a podujatia podporujúce ciele programu. V závere pilotu členovia expertného tímu vypracovali pre školy záverečné správy s vyhodnotením celého priebehu programu a odporúčaniami pre ďalšie obdobie. V roku 2019 bol zároveň spustený nový – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“, ktorý bude končiť  až v marci 2021 a do ktorého je zapojených 23 škôl. Jeho realizácia momentálne prebieha.

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a občianskych práv na základných a stredných školách. Certifikát kvality potvrdzujúci štandard kvality pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma, medziľudské vzťahy a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;
 • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii,
 • dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu a veku;
 • rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia
 • rozvoj interkultúrnych a sociálnych kompetencií;
 • rozvoj kompetencií pre demokratickú a občiansku kultúru;
 • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a ľudských práv;
 • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Prihlásením sa do programu sa zapojené školy hlásia k hodnotám programu „Škola bez nenávisti“ a prispievajú v rámci svojich aktivít k vytvoreniu pozitívnej školskej klímy, a tým aj k rozvoju hodnôt tolerancie a demokratickej spoločnosti u detí a mladých ľudí.

Pilotný ročník Školy bez nenávisti

1. Registrácia školy – do 14.9.2018 škola, ktorá mala záujem zapojiť sa do programu „Škola bez nenávisti“ sa zaregistrovala, nasledoval výber a zaradenie škôl do programu.

2. Úvodný seminár – 27.9.2018 podrobné informácie o programe boli školám poskytnuté na úvodnom seminári v sídle organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.

3. Interný audit – október 2018 zapojené školy zrealizovali interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre:

 • pedagogických a nepedagogických, odborných zamestnancov školy,
 • žiakov školy a rodičov žiakov školy.

4. Vyhodnotenie interného auditu – november 2018 na základe vyplnených dotazníkov bola školám zaslaná spätná väzba a odporúčania pre prípravu akčného plánu školy.

5. Akčný plán školy – do 30. novembra 2018 školský tím pod vedením koordinátora/ky pripravil akčný plán školy, v ktorom naplánoval aktivity a nastavenie procesov pre dosiahnutie štandardu kvality a získanie certifikátu „Škola bez nenávisti“.

6. Metodická a odborná podpora – k vypracovaniu akčného plánu boli k dispozícii konzultácie s odborníkmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.

7. Vzdelávanie školských tímov – 29.-30.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie určené členom školských tímov za účelom vzdelávania v oblastiach: rovesnícke učenie, ľudské práva, nenávistné prejavy a návštevy divadla s témou utečenectva.

8. Implementácia akčného plánu – do 30. apríla 2019 školy realizovali plánované aktivity podľa harmonogramu v stanovených termínoch.

9. Vyhodnotenie akčného plánu školy – do 3.5.2019 školy zaslali informácie a fotodokumentáciu z aktivít a podujatí, ktoré zrealizovali.

10. Neformálne vzdelávanie – školy sa mohli zúčastniť vzdelávacích podujatí organizovaných Iuventou (živé knižnice, workshopy k téme ľudských práv, vzdelávania pre žiakov a učiteľov).

11. Interný audit po implementácii akčného plánu – do 10. mája 2019 zapojené školy zrealizovali interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov po realizácií aktivít pre:

 • pedagogických a nepedagogických, odborných zamestnancov školy,
 • žiakov školy a rodičov žiakov školy.

12. Dotazník spätnej väzby – do 31.5.2019 vyplnili a zaslali koordinátori/ky školských tímov na školách reflexiu k celému pilotnému ročníku.

13. Vyhodnotenie interného auditu – do 14.6.2019 školy dostali hodnotiacu správu s odporúčaniami do ďalšieho obdobia a vyjadrením o udelení a získaní certifikátu

14. Odovzdanie certifikátu – 20. júna 2019 na základe vyhodnotenia 2. kola interného auditu, záverečnej správy a fotodokumentácie, ktoré dodala škola na záver cyklu programu bude školám udelený certifikát „Škola bez nenávisti“.

Základné informácie

Kritériá hodnotenia

Metodické odporúčania

Štandard kvality

Záverečná správa k pilotnému ročníku

Program „Škola bez nenávisti“ – 1. ročník 2019/2021

Príprava na 1. ročník programu začala už na prelome marca a apríla 2019 spustením prieskumu záujmu zapojenia sa do programu „Škola bez nenávisti“ na všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Na prieskum reagovalo 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o takýto ponúkaný program. Následne na konci mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu škôl do 1. ročníka programu, na ktorú odpovedalo zaslaním motivačného listu a zaregistrovaním sa 55 ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Odborná komisia vybrala z 55 škôl 20, ktoré sa dostali do 1. ročníka a boli hneď oslovené a pozvané na záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka, 20. júna 2019 do Bratislavy, kde sa stretli so školami z pilotu a vypočuli si ich prezentácie z priebehu programu.

V priebehu júla a augusta 2019 bola zverejnená výzva na členov expertného tímu. Na konci augusta boli zverejené výsledky výberového konania, v ktorom boli vybraní 9 členovia expertného tímu pre účely odbornej pomoci, mentorstva a spracovania výsledkov auditu do odporúčaní a správ pre vybrané školy v 1. ročníku programu.

Od septembra 2019 – do marca 2021 bude prebiehať 1. ročník programu podľa nastaveného harmonogramu, vypracovanej metodiky, štandardov kvalit a kritérií hodnotenia pre získanie certifikátu programu „Škola bez nenávisti“.

Prvé pracovné úvodné stretnutia pre expertov a koordinátorov prebehli 16. a 17. septembra 2019 v Žiline, kde boli účastníkom poskytnuté podrobné informácie o programe.

Následne sa školské tímy mali možnosť zúčastniť akreditovaného vzdelávacieho programu „Projekt je zmena“ v priebehu októbra a novembra 2019 a zaujímavého workshopu k novým trendom a prístupom v práci s mládežou.

V priebehu októbra zapojené školy pod vedením koordinátorov programu na školách zrealizovali vstupný interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy, žiakov školy a rodičov žiakov školy. Následne na základe vyplnených dotazníkov boli školám zaslané spätné väzby a odporúčania od expertov pre prípravu akčného plánu na školách vo forme hodnotiacej správy.

V novembri, 25.11. v Bratislave sme uskutočnili celodenné stretnutie pre školské tímy programu za účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov, odborníkov a expertov, hostí z rôznych organizácií formou workshopov pod názvom „Spoznajme sa navzájom“ – infodeň, ktorého sa zúčastnilo 120 účastníkov.

Momentálne školy, školské tímy pod vedením koordinátorov pripravujú akčný plán školy na základe odporúčaní z interného auditu, v ktorom naplánujú aktivity a nastavenia procesov pre dosiahnutie štandardu „Škola bez nenávisti“ na obdobie január – december 2020. K vypracovaniu akčného plánu budú mať k dispozícii konzultácie s odborníkmi a expertmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.

Prajeme úspešné vypracovanie akčných plánov všetkým školám a zároveň sa už teraz tešíme na zaujímavé a podnetné aktivity, podujatia a nápady, ktoré budú čakať na svoju realizáciu v roku 2020.

Harmonogram – prvý ročník

Škola bez nenávisti – metodika

Prezentácia prvého ročníka

Súhlas zákonného zástupcu

Súhlas účastníka

Štatút: „Komu som pomohol/la počas koronakrízy?“

Zdroje publikácií

Galéria