Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Rozvoj a uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je jednou z dlhodobých priorít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, keďže veríme, že je to dôležitý nástroj rozvoja mladých ľudí, aby sa dokázali lepšie uplatniť v ich ďalšom živote.

Podpis Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku

Dňa 21. júna 2013 počas medzinárodného Fóra inovatívneho učenia organizovaného IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže v spolupráci s ČNA Mládež, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Americkou obchodnou komorou a organizáciou Experiencia viacero významných zástupcov štátneho, súkromného, verejného i mimovládneho sektora podpísalo „Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“. Viac informácií k tejto téme môžete nájsť v publikácii Krok za krokom k uznaniu v slovenskej a anglickej verzii.

Prehľad iniciatív súvisiacich s uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na európskej úrovni

Za posledné obdobie sa témy uznávania práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblasti mládeže sa v európskom kontexte dostali do popredia. Tento dokument ponúka krátky sumár najdôležitejších dokumentov, nástrojov, štúdií a ďalších iniciatív v tejto oblasti do konca roka 2012.

Recognition of youth work and non-formal and informal learning within the field of youth

Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Podľa aktuálneho návrhu odporúčania Rady EÚ by do roku 2018 by mali byť vo všetkých členských krajinách zriadené systémy validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ktoré by poskytovali všetkým občanom možnosť dať si zvalidovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nezávisle od toho, ako ich nadobudli a umožňuje im získať plnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. Tento systém vychádza z európskeho kvalifikačného rámca a je naviazaný na celoživotné vzdelávanie. V dokumente je oblasť práce s mládežou vnímaná ako dôležitá súčasť neformálneho vzdelávania.

Odporúčanie rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Závery medzinárodného odborného seminára

Medzinárodný odborný seminár sa venoval téme neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Jeho hlavným cieľom bolo kriticky, ale zároveň inšpiratívne preskúmať, ako je na Slovensku využívané v práci s mládežou neformálne vzdelávanie a aká je jeho kvalita. Vybrať niekoľko príkladov z praxe a porovnať ich aj s tým, čo funguje v zahraničí. A načrtnúť cestu, ktorou by sme sa v tejto oblasti mali uberať.

Gruntvig seminár – správa

Projekt v rámci programu Grundtvig

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2010 zapojila do medzinárodného projektu „Spoločný základ pre pedagogickú prax pre európske voľnočasové vzdelávacie aktivity“, ktorý je realizovaný v rámci programu Grundtvig a podieľa sa na ňom 7 partnerských organizácií z Európy.

Projekt má tri hlavné piliere:

  • Podpora vzdelávacích aktivít v rámci práce s mládežou a tvorba pedagogických princípov, ktoré ich vytvárajú.
  • Podpora neformálneho vzdelávania mládeže.
  • Vypracovanie spoločného základu pre prácu s mládežou a vytvorenie manuálov pedagogických praktík.

Program Grundtvig 2 umožnil počas dvoch rokov všetkým partnerským krajinám, vychádzajúc z rôznych realít, rôznych historických kontextov, vybudovať spoločný základ pre neformálne vzdelávanie a prácu dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou.

Mladí vedúci a mládežnícki vedúci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2007 prijalo dokument Koncepcia štátnej podpory vzdelávania mladých lídrov pre oblasť práce s mládežou na obdobie 2007 – 2013. V súlade s napĺňaním koncepcie IUVENTA iniciovala zostavenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou je pripraviť systém vzdelávania mladých vedúcich, mládežníckch vedúcich a pracovníkov s mládežou. Vzdelávanie je plánované na roky 2009 – 2011.

Iniciatíva – Uznanie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa podieľa na podpore uznania neformálneho vzdelávania v praxi.. Spolu s ďalšími subjektami sa v rámci iniciatívy „Uznanie“ zameriava na zviditeľnenie práce s mládežou, pomenovanie a uznanie získaných kompetencií v procese neformálneho vzdelávania.

Rekognizácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže má záujem v rámci svojich aktivít prispieť aj k uznaniu práce s mládežou ako významnej formy neformálneho vzdelávania. Uvedomujeme si výrazné nezrovnalosti v definovaní základných pojmov v tejto oblasti, potrebu rovnakej definície výrazov, najmä vo vzťahu k práci s mládežou, potrebu uznania neformálneho vzdelávania.