Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom – iba kategórie1A, 1B, 2A, 2B, 2D, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 2 roky.


32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2021/2022

Registrácia do vyšších kôl ONJ

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny

Krajské kolo

Okresné kolo

Školské kolo

Víťazov školských kôl musí školský koordinátor prihlásiť priamo z VL  elektronicky do okresného – 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, resp. krajského kola – 1C, 2C (podľa dokumentu „Usmernenie o prihlasovaní žiakov na POPS“, ktorý bude zverejnený v najbližšom čase – nie je potrebné zasielať papierové prihlášky – prihlasovanie bude iba elektronické!).


31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 22. 3. 2021, online:
Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Dištančná forma neodradila súťažiacich v pokuse dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na celoštátnej úrovni.

31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku úspešne nasledoval online formát celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.3.2021. V jeden deň sa všetkých 56 súťažiacich zo siedmych kategórií 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D a 2C zúčastnilo na online teste a následne pokračovali v dosahovaní ďalších bodov v ústnej časti. Odborné poroty sa zameriavali na slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich, ktorí mali stanovený čas ústnej odpovede.

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vytvorili jednotné podmienky pre súťažiacich ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná online tvorba súťaže, ako aj jej zabezpečenie po organizačnej a technickej stránke v spolupráci s odbornými porotami uvedených olympiád vytvorili pozitívny precedens v súčasnej náročnej situácii. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvorili ďalší kľúč k zlepšovaniu nastavení a motivácii pre budúce organizovanie olympiád.

Naše veľké poďakovanie patrí členom Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku, ktorí vytvárali súťažné úlohy a spolupracovali na online realizácii súťažných kôl.

 autor: Scarlett Hlobeňová