Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom – iba kategórie1A, 1B, 2A, 2B, 2D, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 2 roky.


34. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2023/2024

Metodicko-organizačné pokyny Olympiády v nemeckom jazyku pre školský rok 2023/2024

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny


33. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2022/2023

PROSÍME, aby ste kontakty na okresných realizátorov (okresnú komisiu) zisťovali u organizátorov OK a KK – vo vašom kraji – teda u kontaktných osôb na vašom Regionálnom úrade školskej správy (RÚŠS) – kontakty na nich nájdete v našom adresári: Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (iuventa.sk)

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny


32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2021/2022

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny
  1. kategória 1A
  2. kategória 1B
  3. kategória 1C
  4. kategória 2A
  5. kategória 2B
  6. kategória 2C
  7. kategória 2D

Krajské kolo


Okresné kolo


Školské kolo

Víťazov školských kôl musí školský koordinátor prihlásiť priamo z VL  elektronicky do okresného – 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, resp. krajského kola – 1C, 2C (podľa dokumentu „Usmernenie o prihlasovaní žiakov na POPS“, ktorý bude zverejnený v najbližšom čase – nie je potrebné zasielať papierové prihlášky – prihlasovanie bude iba elektronické!).


31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 22. 3. 2021, online:
Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Dištančná forma neodradila súťažiacich v pokuse dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na celoštátnej úrovni.

31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku úspešne nasledoval online formát celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.3.2021. V jeden deň sa všetkých 56 súťažiacich zo siedmych kategórií 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D a 2C zúčastnilo na online teste a následne pokračovali v dosahovaní ďalších bodov v ústnej časti. Odborné poroty sa zameriavali na slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich, ktorí mali stanovený čas ústnej odpovede.

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vytvorili jednotné podmienky pre súťažiacich ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná online tvorba súťaže, ako aj jej zabezpečenie po organizačnej a technickej stránke v spolupráci s odbornými porotami uvedených olympiád vytvorili pozitívny precedens v súčasnej náročnej situácii. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvorili ďalší kľúč k zlepšovaniu nastavení a motivácii pre budúce organizovanie olympiád.

Naše veľké poďakovanie patrí členom Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku, ktorí vytvárali súťažné úlohy a spolupracovali na online realizácii súťažných kôl.

 autor: Scarlett Hlobeňová