Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.


14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 2021/2022

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

 • PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22
 • Online test školského kola OSJL pre kat. A a B sa uskutoční v piatok 10. 12. 2021. Ak sa školská komisia OSJL na Vašej škole rozhodne zorganizovať v rámci školského kola aj rečnícky prejav a tvorbu textu svojich žiakov, získané body zadáte v EduPage v časti “priebeh súťaže” takto: Ako zadám body za ústnu časť v školskom kole predmetovej olympiády?

  Je možné tak spraviť do 17. 12. 2021 do 14:00. Po tomto termíne bude zverejnená aj finálna výsledková listina s umiestnením žiakov. Priebežné (neoficiálne) výsledky žiakov v online teste školského kola OSJL je možné si pozrieť v časti „priebeh súťaže“, kde následne je potrebné vpísať aj dosiahnuté body jednotlivých žiakov za ďalšie časti súťaže (tvorba/transformácia textu, rečnícky prejav), ak sa ich škola rozhodne uskutočniť.

  Postup do okresného kola (postup do krajského kola pre kat. A a B)

  Do okresného (krajského) kola môže postúpiť len úspešný riešiteľ školského kola.
  Hranica úspešnosti: Súťažiaci sa stáva úspešným riešiteľom daného kola OSJL po dosiahnutí 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov (online test 25 bodov, tvorba/transformácia textu max.15 bodov a rečnícky prejav max. 15 bodov).
  Ak súťažiaci v školskom kole absolvuje na základe rozhodnutia školskej komisie iba online test, stáva sa úspešným riešiteľom pri dosiahnutí hranice aspoň 18 bodov. V kolách OSJL, ktoré budú mať písomnú časť (test aj transformáciu/tvorbu textu), no nebudú obsahovať ústnu časť, je maximálny počet bodov 40, pričom úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ak dosiahne aspoň 29 bodov
  Všetky tieto informácie sa nachádzajú v metodicko-organizačných pokynoch pre tento školský rok.


  13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 2020/2021

  Celoštátne kolá

  Slovenčina na slovíčko v celoštátnom kole olympiády

  Milovníci našej nádhernej slovenčiny predviedli svoje rečnícke schopnosti pred odbornými porotami počas Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka dňa 19. 4. 2021.

  Súťažiaci sa s odbornou porotou stretli prostredníctvom videokonferencie, počas ktorej postupne rečnili na dané témy. Súťažiaci kategórie A sa vo svojich prejavoch snažili čo najpríťažlivejšie opísať nádheru slovenskej prírody, aby zaujali a prilákali zahraničných turistov. Súťažiaci v kategórii B sa snažili identifikovať a hľadať riešenia konfliktov, ktoré vznikajú v komunikácii medzi rodičmi a deťmi a najmladší súťažiaci v kategórii C vo svojich prejavoch objavovali krásu slovenského drotárskeho umenia. Odborné poroty so záujmom vypočuli všetkých súťažiacich, posúdili aj ich tvorbu, či transformáciu textu na zadané témy a spolu s bodovým ziskom z online testu vytvorili výsledkové listiny, kde sa na prvých miestach objavili tohtoroční víťazi.

  V kategórii A získal 1. miesto Kovalík Boris Gymnázium J. A. Raymana v Prešove, 2. miesto obsadila  Balušíková Viktória Mária z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom a 3. miesto získala Kramárová Adela z Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach.

  V kategórii B zvíťazila Rybáriková Anna z Gymnázia na Ul. 1. mája 8 v Malackách, 2. miesto obsadila Timková Barbara z Gymnázia, Konštatínova 2 v Prešove a 3. miesto získala Kubicová Tímea z  Gymnázia M. Hattalu v Trstenej.

  V kategórii C zvíťazila Molotová Olívia zo Základnej školy na Prokofievovej 5 v Bratislave,  2. miesto obsadila Petríková Nina zo Základnej školy, Stred 44/1 v Považskej Bystrici a 3. miesto získala Gáborová Katarína zo Základnej školy v Župkove.

  Organizátor tejto súťaže, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže verí, že títo mladí účastníci Olympiády zo slovenského jazyka (nielen na celoštátnej, ale aj na nižších úrovniach – v každom kraji a okrese) budú ďalej rozvíjať krásu a bohatstvo slovenského jazyka vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Najmä v tých, kde sa naplno prejavuje kultúra národa – v profesiách moderátorov a hovorcov, komentátorov, novinárov a reportérov, spisovateľov a redaktorov a mnohých ďalších.