Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zabezpečuje realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Pripravuje strategické a koncepčné dokumenty. Vytvára podmienky pre kvalitnú prácu s mládežou a prostredníctvom dotačnej schémy Programy pre mládež ju aj finančne podporuje. Vystupuje ako národná autorita pre program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity. Pozri aj:  https://www.minedu.sk/mladez/ 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA) napĺňa a šíri štátnu politiku vo vzťahu k mládeži. Poskytuje neformálne vzdelávanie, informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR –  Programy pre mládež. V IUVENTE sídli Národná agentúra Erasmus+ pre mládež, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Pozri: www.iuventa.sk; www.pracasmladezou.sk 

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje niektoré mimovládne organizácie pracujúce s mládežou a zabezpečuje projekt Európsky dialóg s mládežou, vďaka ktorému majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na konkrétne témy a Európska únia má možnosť zistiť, čo mladých ľudí trápi.    Zoznam členských organizácií: http://mladez.sk/clenske-organizacie/ 

Pozri: www.strukturovanydialog.sk  a www.mladez.sk  

Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) – združuje rady mládeže s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitňovania ich činnosti. Pozri: https://www.akram.sk/  

Asociácia centier voľného času Slovenskej Republiky  (ACVČ SR) presadzuje záujmy centier voľného času. Pozri: http://www.acvc.sk/ 

Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) je strešná organizácia  reprezentujúca informačné centrá mladých. Pozri:  www.zipcem.sk  a www.icm.sk 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Pozri: www.dobrovolnickecentra.sk  

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií Špirála  je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu a združenie ekopedagógov. Pozri: www.spirala.sk 

Národný mládežnícky parlament (NMP) je združenie mestských mládežníckych parlamentov. Pozri: http://narodnymp.sk/ 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) združuje a zastupuje študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku. Je ustanovená zákonom o vysokých školách a má o. i. kompetencie v oblasti pripomienkovania rôznych dokumentov v gescii ministerstva školstva. Pozri: www.srvs.sk 

Stredoškolská študentská únia Slovenska (ŠUS) podporuje študentov a ich práva a taktiež združuje žiacke školské rady celého Slovenska. Pozri: https://www.studentskaunia.sk/ 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vychováva a pripravuje mladých hasičov na plnenie úloh v DPO SR, ako svojich budúcich členov. Pozri: https://www.dposr.sk/index.php/mladez 

Ambrela (Platforma rozvojových organizácií) – Ambrela je strešná organizácia mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu. Pozri: https://ambrela.org/ 

Asociácia liniek pomoci združuje viacero organizácií, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom riešiť problémy, ktoré ich sprevádzajú životom.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje rodiny detí so zdravotným znevýhodnením a obhajuje ich práva. Pozri: https://www.platformarodin.sk/  

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež realizuje advokačné aktivity v prospech nízkoprahových programov pre deti a mládež a participuje na ich rozvoji. Pozri: http://nizkoprah.sk/ 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS). Hlas mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý obhajuje ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvára mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Pozri: https://zmps.sk  

Linka detskej istoty pomáha riešiť kritické situácie súvisiace so šikanovaním, problémami v škole,  zneužitím osobných údajov, sexualitou na internete, závislosťami, kyberšikanovaním, rasizmom, anorexia a mnohými inými problémami. Pozri: www.ldi.sk 

Internetová poradňa pre mladých ľudí (IPČKO). Internetová linka dôvery pre mladých ľudí, ktorá chce poskytnúť pomoc každému, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologickú pomoc poskytujú denne od 7:00 do 24:00 hod. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu. Pozri: www.ipcko.sk 

Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Pozri: https://centrumslniecko.sk/ 

Linka detskej dôvery je linka, ktorá má uši pre všetky deti. Pozri: https://www.linkadeti.sk/ 

Mládež Slovenského Červeného kríža 

Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

Pozri: http://youth.redcross.sk/mladez_sck  

Duke of Edinburgh Slovakia

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Pozri: https://www.dofe.sk/sk/ 

LEAF

Prostredníctvom našich programov hľadáme formy, ako podporiť talentovaných mladých ľudí na ich životnej ceste od 10 do približne 35 rokov. Robíme tak bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo, občiansku angažovanosť. Pozri: https://www.leaf.sk 

NEXTERIA

Nexteria je neziskové združenie, v ktorom veríme, že aktívni a vzdelaní ľudia sú kľúčom k zlepšeniu budúcnosti Slovenska. Preto už 11 rokov pripravujeme a podporujeme novú generáciu slušných a schopných mladých lídrov a líderiek v rôznych oblastiach a prepájame ich s praxou. Pozri: www.nexteria.sk 

Junior Achievement Slovensko

Junior Achievement (JA) Slovensko  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Pozri: https://www.jaslovensko.sk 

I AMbitious

I AMbitious je program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov, ktorí prispievajú k prosperite svojho okolia. Program vznikol z túžby prepájať proaktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so stredoškolákmi sa zameriava na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko. Pozri: https://www.iambitious.sk 

O.Z. V.I.A.C.

Podporuje mladých ľudí v ich osobnostnom rozvoji , aby z nich vyrástli osobnosti rozvíjajúce svoj potenciál, región i Slovensko, osobnosti, ktoré v sebe spájajú charakter, angažovanosť a líderstvo. Pomáha mladým ľuďom hľadať si vlastnú cestu, prinášať pozitívnu zmenu, mobilizovať generáciu tvorcov, aby využívali svoje talenty, dary a zručnosti, presadzovať hodnotovú alternatívu a motivovať druhých k presadzovaniu morálnych a etických princípov.Pozri: https://www.ozviac.sk 

Show your talent

Rozvojový program pre stredoškolákov. Obsahovo reflektuje na súčasné potreby mladých, využíva metodiky zážitkového učenia, podporuje individuálny potenciál a zároveň tímovovú spoluprácu. Importuje prvky neformálneho vzdelávania priamo do prostredia školy, sieťuje všetkých aktérov vzdelávania na lokálnej úrovni.

Pozri: https://showyourtalent.sk

Slovak Business Agency

Pozri: http://www.sbagency.sk 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Združuje inštitúcie a osoby, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzuje ich spoločné záujmy, ciele a potreby, zamerané na napĺňanie celospoločenských programov vzdelávania dospelých, reprezentuje svojich členov v národných i v medzinárodných združeniach. Dbá na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým prispieva k rozvoju kvality vzdelávania dospelých.

Pozri: http://www.aivd.sk 

Future Generation Europe

FGE analyzuje situáciu na trhu vzdelávania a práce. Na jeho nedostatky reaguje dynamicky projektami a aktivitami neformálneho vzdelávania a vytvára spektrum poradenských projektov (napr. unikátny projekt Mini-Erasmus, ktorý prepája formálne a neformálne vzdelávanie, mentoringové projekty Lead Up Academy, Lady Up, Wake Up a podobne), ktoré pomáhajú študentom rozhodnúť sa o svojej budúcnosti na základe vlastných zážitkov a skúsenosti. Zároveň, vytvára projekty na rozvoj kompetencií mladých ľudí, čím sa snaží zvýšiť ich šance uspieť. Pozri: https://futuregenerationeurope.eu/

Create & Control

Projekt Create & Control je jedinečnou príležitosťou pre stredoškolákov nahliadnuť do sveta vysokej politiky a spravovania štátu z pohľadu tých, ktorí vládnu. Pozri: https://www.startlab.sk/projekty/507-create–control/

Pre stredoškolákov

Zbiera ponuky a informácie o eventoch či štipendiách a zhromažďuje ich na ich platforme. Organizuje rôzne eventy či vzdelávacie programy pre stredoškolákov a podnecuje ich k aktívnemu prístupu v spoločnosti. Pozri: http://prestredoskolakov.sk/ 

Schopné deti

Prostredníctvom mentoringu, online mentoringu, projektového a zážitkového učenia sa snažia inšpirovať študentov zo sociálne vylúčených komunít (hlavnou cieľovou skupinou je rómska mládež z osád) učiť sa, aby si rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny vplyv na komunitu. Pozri: https://schopnedeti.sk/

Životológia

Výrazne dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznaniu a pochopeniu samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov mladých učí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál. Pozri: http://www.zivotologia.sk/vzdelavaci-program-zivotologia-2/ 

Stredoškolská študentská únia 

Jednou z našich hlavných SŠÚ úloh je zlepšovať podmienky pre študentov stredných škôl na Slovensku, zabezpečovať ich vzdelávanie a rozvoj doma i v zahraničí. Snažia sa všestranne napomáhať k rozvoju mládeže a študentských samospráv. Počas roka organizujú niekoľko edukačných projektov (napr. Stand Up for Equality, Fiktívna krajina, Next step)  zameraných na rôzne aktuálne – svetové i domáce témy. Pozri: https://www.studentskaunia.sk/

Godzone school

Godzone School je dvojročná animátorská škola pre lídrov, ktorí túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe. Výučba na škole prebieha počas 12 víkendových stretnutí a jedného letného sústredenia. Na každom víkende prebieha program naplnený prednáškami, chválami a časom stráveným v malých skupinkách. Škola je tak miestom spoločenstva, duchovného rastu a teoretických aj praktických poznatkov. Žiaci tiež spoločne pracujú na rôznych projektoch – jedna skupina absolventov napríklad vytvorila Godzone spevník. Pozri: https://school.godzone.sk/

AIESEC

AIESEC rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov. Pozri: https://aiesec.sk/ 

Zmudri

Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí. Pripravuje kurzy na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších. Pozri: https://zmudri.sk/

DigiQ – digitálna inteligencia

Venuje sa výchove k digitálnemu občianstvu, analýze nezákonného obsahu, vzdelávaniu pre odborníkov a mladých ľudí, prieskumom a výskumu, mládežníckymi lídrom a žiackej participácii. Pozri: https://digiq.sk/aktivity

Zoznam aktérov v práci s mládežou priebežne aktualizujeme.