Projekt v rámci programu Grundtvig

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2010 zapojila do medzinárodného projektu „Spoločný základ pre pedagogickú prax pre európske voľnočasové vzdelávacie aktivity“, ktorý je realizovaný v rámci programu Grundtvig a podieľa sa na ňom 7 partnerských organizácií z Európy.

Projekt má tri hlavné piliere:

  • Podpora vzdelávacích aktivít v rámci práce s mládežou a tvorba pedagogických princípov, ktoré ich vytvárajú.
  • Podpora neformálneho vzdelávania mládeže.
  • Vypracovanie spoločného základu pre prácu s mládežou a vytvorenie manuálov pedagogických praktík.

Program Grundtvig 2 umožnil počas dvoch rokov všetkým partnerským krajinám, vychádzajúc z rôznych realít, rôznych historických kontextov, vybudovať spoločný základ pre neformálne vzdelávanie a prácu dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou.

Databáza Živých kníh a dostupných metodík k téme ľudských práv

Prax ukázala, že metóda Živých knižníc je jeden z najúčinejších nástrojov búrania stereotypov a predsudkov.  Pri využívaní metódy Živých knižníc v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania je jednou z najdôležitejších úloh hľadanie a tréning živých Kníh.

IUVENTA  – Slovensý inštitút mládeže má k dispozícií dve databázy na podporu a rozvoj výchovy detí a mládeže k ľudským právam. Prvou je databáza dostupných metodík v téme ľudských práv. Druhou je databáza Živých kníh, ktoré prešli tréningom a overením v praxi – pri realizácií Živej knižnice.   

Štruktúrovaný dialóg – správa z online konzultácií

Konzultácie v rámci V. cyklu Štruktúrovaného dialógu prebiehali na území Slovenska v období január – február 2018.

Dôležitým nástrojom bol online dotazník, do vypĺňania ktorého sa zapojilo celkovo 11 425 mladých ľudí (z toho 891 ho vyplnilo v jeho maďarskej jazykovej mutácii). Vo všetkých krajoch na Slovensku taktiež prebiehali priame konzultácie na ktorých spolupracovalo 15 mládežníckych organizácií. Celkovo prebehlo 108 face-to-face konzultácií na ktorých sa zúčastnilo približne 3 262 mladých ľudí. Celkový počet mladých ľudí, ktorí boli zapojení do tohto cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku, je teda 14 687. Veľkú väčšinu z nich (viac než 6000) pritom predstavovali mladí ľudia vo veku 16-18 rokov.  

Vzdelávanie pre pracovníkov samospráv: PARTNERSTVO

Akreditovaný vzdelávací modul PARTNERSTVO sa zameriava na podporu a rozvoj moderných mládežníckych politík, ktoré uvádzajú do praxe priority stanovené na európskej a národnej úrovni. Projekt je výsledkom spolupráce IUVENTY a Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľovou skupinou sú zástupcovia samospráv. Vzdelávací modul tvoria:

  • štyri školenia;
  • priame aktivity s cieľovými skupinami pod odborným dohľadom lektorov a vybraných expertov;
  • samoštúdium.  

Sieťovanie subjektov aktívnych v oblasti ľudským práv

Cieľom projektu je vybudovanie systému a priestoru na aktívnejšiu výmenu informácií medzi subjektami, ktoré pôsobia v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zodpovedá za zber, triedenie a šírenie informácií o aktivitách rôznych subjektov prostredníctvom mailu a zverejňovaním aktuálnych informácií na internetovej stránke IUVENTY.

Mladí vedúci a mládežnícki vedúci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2007 prijalo dokument Koncepcia štátnej podpory vzdelávania mladých lídrov pre oblasť práce s mládežou na obdobie 2007 – 2013. V súlade s napĺňaním koncepcie IUVENTA iniciovala zostavenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou je pripraviť systém vzdelávania mladých vedúcich, mládežníckch vedúcich a pracovníkov s mládežou. Vzdelávanie je plánované na roky 2009 – 2011.

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

Rozsiahly dotazník, ktorého úlohou bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.

Iniciatíva – Uznanie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa podieľa na podpore uznania neformálneho vzdelávania v praxi.. Spolu s ďalšími subjektami sa v rámci iniciatívy „Uznanie“ zameriava na zviditeľnenie práce s mládežou, pomenovanie a uznanie získaných kompetencií v procese neformálneho vzdelávania.

Živá knižnica

Živá knižnica je facilitované stretnutie mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V prípade mladých ľudí ide aj o preberanie správania a myslenia svojich rodičov. V Živej knižnici sa majú možnosť mladí ľudia opýtať na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor Živej knihy na svoju situáciu či životnú skúsenosť.

Vzdelávanie pre koordinátorov Žiackych školských rád

Projekt Podpora Žiackych školských rád (ďalej len „ŽŠR“) realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od roku 2005 a zameriava sa v ňom na podporu práce koordinátorov/tútorov ŽŠR prostredníctvom školiacich aktivít multiplikátorov v rôznych regiónoch Slovenska. Vzdelávací modul je akreditovaný na Ministerstvom školsvtva, vedy, výskumu a športu SR a poskytuje 32 hodinové vzdelávanie s nasledovnými témami:

  • Vznik a založenie ŽŠR;
  • Koordinácia a vedenie študentov;
  • Rozvoj kompetencií členov ŽŠR a.i.