Participácia je aktívne zapájanie sa do života v rôznych oblastiach. Participácia môže mať rôzne úrovne – od informovania, konzultácií až po skutočné spolurozhodovania. Z hľadiska štátnej politiky je najdôležitejšie zapájanie mladých ľudí do života obcí a miest prostredníctvom mládežníckych parlamentov, mládežníckych delegátov, delegovaním mladých ľudí do rôznych komisií a pod. V posledných rokoch sa do popredia dostáva problematika žiackych školských rád, ktoré fungujú pri stredných školách a ktoré majú veľký potenciál poskytnúť mladým ľuďom tzv. školu demokracie, priestor na získanie kompetencií aj odskúšanie v praxi.

Našim cieľom je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú, a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.