NovinkyOlympiády

Jazykové olympiády spoznali tohtoročných víťazov počas slávnostného vyhodnotenia

V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie jazykových olympiád. Pozvaní boli nielen jednotliví víťazi predmetových jazykových olympiád, ale aj ich rodičia, učitelia, komisie a ďalší hostia.

Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTA, Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším počtom bodov, víťazmi sú všetci, lebo neváhajú venovať svoj čas a energiu ďalšiemu vzdelávaniu a práci na sebe, čo sa zaiste zúročí aj v ich ďalšom študijnom a profesijnom živote. Ďalej sa účastníkom prihovoril riaditeľ odboru predmetových olympiád a postupových súťaží (ďalej len „OPOPS“), RNDr. Roman Lehotský, ktorý vyzdvihol ich znalosti a flexibilitu, kedy sa za posledné dva roky museli olympiády presunúť do online priestoru. Rovnako vyjadril vďaku všetkým učiteľom za ich nadšenie pri príprave žiakov aj počas dištančného štúdia, ktorá bola náročnejšia ako zvyčajne. Poďakovanie patrilo aj organizátorom nižších kôl, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť celoštátne kolá a v neposlednom rade aj pracovníkom OPOPS. Tí vynaložili rovnako nemalé úsilie na prípravu a samotný prechod na dištančné kolá. Po úvodných príhovoroch, bolo slovo odovzdané priamo predsedom jednotlivých olympiád.

Samotný akt slávnostného vyhodnotenie otvoril PaedDr. Peter Gschweng, predseda Olympiády v španielskom jazyku, ktorý olympiádu predstavil, zhodnotil tohtoročnú súťaž a ocenil víťazov. Olympiáda má štyri kategórie, rozdelené podľa rokov štúdia španielskeho jazyka. Pán predseda si na pomoc pri odovzdávaní cien prizval aj zahraničných hostí, ktorí sú každoročnou súčasťou prezenčných kôl a sú veľmi potešení obľúbenosťou predmetnej olympiády na Slovensku. Svojou účasťou nás poctili zástupkyňa veľvyslankyne Španielskeho kráľovstva, p. Antonia Sastre Sera a Isabel Iglesias Blanco – reprezentantka Cervantesovho inštitútu v Bratislave. Oceňovania sa zúčastnili všetci víťazi vo všetkých kategóriách a okrem cien, medailí a diplomov od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, dostali krásne knižné darčeky aj od sponzorov španielskej olympiády. Predseda Olympiády v španielskom jazyku v závere príhovoru ocenil snahu a podporu učiteľov a vyjadril poďakovanie za prácu tajomníčky, Mgr. Scarlett Kubovej.

O vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku sa postarala jej predsedníčka, PhDr. Helena Hanuljaková. Rovnako aj pri nemčine býva zvykom odovzdávať ceny spolu so zahraničnými partnermi a preto nás poctili svojou prítomnosťou veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko, p. Barbara Wolf, zástupca veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko – Michael Reuss, riaditeľ Goetheho inštitútu – Markus Huber, Christoph Henßen – odborný poradca pre nemčinu na stredných školách na Slovensku za Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Centrála pre zahraničné školstvo a referentka Goetheho inštitútu – Andrea Bartošová. Okrem odovzdávania cien, ktoré boli poctivo vybojované počas celoštátneho kola, boli odovzdané aj štipendijné poukazy študentom, za mimoriadne výsledky počas kola. Pani predsedníčka zapriala všetkým súťažiacim veľa ďalších úspechov a vyslovila prianie o zotrvanie pri nemeckom jazyku na úrovni, akú ukázali súťažiaci počas posledných bojov o víťazné miesta. Poďakovala učiteľom, ktorí žiakov pripravovali, za ich nekonečnú snahu a ochotu pripraviť žiakov na olympiádu a ostala zo želaním, aby tak robili naďalej. Na konci jej milého záverečného príhovoru, poďakovala aj tajomníčke olympiády, Mgr. Scarlett Kubovej, za jej ochotu promptne reagovať na všetky požiadavky v súvislosti s olympiádou.

V jazykovej olympiáde sme zostali aj pri Olympiáde v informatike (OI). Ceny víťazom CK OI odovzdal zástupca Slovenskej komisie OI RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., ktorý veľmi autenticky uviedol olympiádu v informatickej reči. CK OI sa každoročne koná len pre jednu kategóriu A, a preto slávnostné programovanie informatikov prebehlo veľmi rýchlo. Z trojice víťazov si cenu osobne prevzal Jakub Drobný (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava), ktorý získal 3. miesto. Ostatní ocenení sa nemohli zúčastniť, nakoľko sa už v tom čase venovali svojmu rozvoju pre ďalšie kolá olympiád.

Poslednou vyhodnocovanou olympiádou bola Olympiáda v anglickom jazyku. Jej predsedníčka, doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., odovzdala ocenenie všetkým zúčastneným víťazom, ktorí mali možnosť prísť do Bratislavy. Každému víťazovi samostatne poďakovala a popriala veľa ďalších úspechov, spolu s informáciou o ich budúcom pôsobení v predmetovej olympiáde. Veľmi ju potešili výkony najmä na ústnej časti, v súvislosti s dištančným vzdelávaním, kde žiaci nedostávali toľko priestoru  na ústny prejav. Preto bola veľmi rada, že ocenení boli naozaj najlepší z najlepších, ktorí zvládli ako písomnú tak aj ústnu časť olympiády. Aj napriek tomu, že je angličtina vnímaná ako bežný cudzí jazyk, je veľmi potešená, že ju študenti neberú len ako cudzí jazyk, ale ako jazyk v ktorom si vedia zmerať sily s rovesníkmi. Nápomocní jej boli pri odovzdávaní cien autori úloh a predsedovia celoštátnych komisií, ktorí rovnako okrem cien od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, odovzdávali aj knižné darčeky. V závere vyslovila prianie o skončení dištančných kôl a prinavráteniu sa k prezenčným kolám v nasledujúcom roku, pre náročnosť online kola. V tejto súvislosti poďakovala tajomníčke olympiády, Bc. Zuzane Kiczegovej, za jej rýchle reakcie pri riešení problémov a vynaloženú snahu pri celoštátnom kole.

Na záver tohto milého podujatia boli všetci ocenení spolu so svojou spoločnosťou pozvaní na malé posedenie pri občerstvení, ktoré bolo veľmi vhodné pre spätné väzby, nové kontakty medzi súťažiacimi a inšpiráciou pre nás všetkých.

Súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov nielen v predmetových olympiádach, ale aj v ich ďalšom smerovaní.

Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS
Slávnostné vyhodnotenie OPOS

CELÚ FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (8.5.2023 – 14.5.2023)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

DELEGÁT PRI OSN NA JARNÝCH CESTÁCH PO SLOVENSKU

4 min. čítania
Marec a apríl síce patrili hlavne zahraničným pracovným cestám, ale napriek tomu Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN nezabudol ani na domácu…