NovinkyOlympiády

Júl – mesiac fyzikálnych medailí

V dňoch 17. – 24. 7. 2021 sa uskutočnila súťaž 51. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, IPhO 2021. Usporiadateľom súťaže bola Litva, no vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž uskutočnila dištančne. Slovenské družstvo súťažilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účasť družstva SR na 51. ročníku IPhO zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Fyzikálnej olympiády.

Účasť a priebeh súťaže

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes, Pavol Šimkovič, Štefan Slavkovský, Adam Džavoronok, Pavol Pivko. Vedúcim delegácie bol prof. Ing. Ivo Čáp, CSc a pedagogickým vedúcim PaedDr. Ľubomír Konrád. Dozerajúcimi boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Organizátori v Litve zabezpečili týždenný program, ktorý pozostával z dvoch súťažných dní a on-line voľnočasových aktivít. Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie. Zosúladenie hodnotenia sa realizovalo formou moderácie za každú úlohu medzi korektormi a vedúcimi družstva.

Trúfli by ste si?

Pre vlastnú súťaž usporiadatelia pripravili zaujímavé, no veľmi náročné úlohy – dve experimentálne (1. súťažný deň) a tri teoretické (2. súťažný deň). Pre experimentálnu časť súťaže organizátori zaslali pre každého súťažiaceho experimentálne zariadenie, ktoré bolo možné rozbaliť pod dozorom kamery až deň pred začatím súťaže.

              Prvá experimentálna úloha – Neideálny kondenzátor: Predmetom úlohy bolo meranie závislosti kapacity o napätia dvoch kondenzátorov, jedného s lineárnym a druhého s nelineárnym dielektrikom. Po ociachovaní termistora opakovanie merania závislosti C(U) pri rôznych teplotách. Poslednou úlohou bolo určenie hlavných príčin chyby merania.

              Druhá experimentálna úloha – Svetlo emitujúca dióda (LED): Úlohou bolo zmerať V-A charakteristiky LED pri rôznych teplotách a určenie dynamického odporu. V poslednej časti bolo úlohou zmerať závislosť teploty diódy od výkonu a určenie teplotného odporu diódy.

              Prvá teoretická úloha – Planetárna fyzika: V prvej časti riešili tlakové pomery na podmorskom hrebeni. V druhej časti skúmali šírenie seizmických vĺn vo vrstevnatom prostredí zemskej kôry.

               Druhá teoretická úloha ­– Elektrostatická šošovka: V prvej časti riešili pohyb elektrónu v smere osi a kolmo na os nabitého kruhového prstenca a určenie vratnej sily pri

vychýlení elektrónu zo stredu prstenca. V druhej časti dopadal zväzok elektrónov na plochu ohraničenú prstencom a určovala sa ohnisková vzdialenosť takto vytvorenej šošovky. Overila sa platnosť šošovkovej zobrazovacej rovnice. V poslednej časti sa prstenec považoval za kapacitor a riešil sa vplyv postupného nabíjania vybíjania na ohniskovú vzdialenosť.

             Tretia teoretická úloha – Častice a vlny: V prvej časti riešili stavy častice v pravouhlej potenciálovej jame. V druhej časti vyšetrovali optické vlastnosti molekuly cyanínu Cy5. V tretej časti skúmali vlastnosti Bose-Einsteinovho kondenzátu. V poslednej časti sa zaoberali trojlúčovou optickou mriežkou.

Medaily pre slovenských fyzikov

Za riešenie úloh bolo možné získať maximálne 50 bodov. Na základe bodového hodnotenia študentských riešení úloh zostavili organizátori poradie súťažiacich a medzinárodný výbor určil hranice pre jednotlivé druhy ocenenia. V zmysle štatútu IPhO hranica pre zisk zlatej medaily bola stanovená na 33 b., striebornej na 23,5 b. a bronzovej na 14,4 b. Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2019.org.il.

Napriek tomu, že úlohy boli fyzikálne pomerne náročné a vyžadovali netradičný tvorivý prístup, všetci súťažiaci slovenskej reprezentácie si z IPhO 2021 odniesli cenné medaily. O svojom talente a dobrej odbornej príprave presvedčila slovenská delegácia ziskom jednej striebornej (Jozef Csipes) a štyroch bronzových medailí (Adam Džavoronok, Štefan Slavkovský, Pavol Pivko, Pavol Šimkovič), čím zaujala umiestnenie v prvej tretine zúčastnených krajín.

Celému súťažnému družstvu a jeho odbornému vedeniu patrí veľká gratulácia. 52. ročník IPhO sa plánuje v Bielorusku a my veríme, že bude pre mladých slovenských fyzikov minimálne tak úspešný, ako ročník 2021. Súťažne družstvo bude opäť zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády a o medaile tak môžeš zabojovať aj ty!

Sleduj termíny školského kola v roku 2021/2022 a urob svoj prvý krok na ceste za úspechom.

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…