Banner olympiáda mladých vedcov

 IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Na Slovensku je IJSO realizované formou sústredení pred medzinárodnou súťažou. Sústredenia sú zvyčajne dve a zúčastňujú sa na nich žiaci, navrhnutí predsedami súťaží za príslušné odbornosti.  Podľa dosiahnutých výsledkov v testoch, ale aj v korešpondenčnej forme riešenia úloh sú vybraní účastníci, ktorí reprezentujú Slovensko na tejto súťaži. 


21. ročník IJSO, 2023/2024


20. ročník IJSO, 2022/2023

Usmernenie k realizácii kvalifikačného kola

Oficiálna výsledková listina

Celoštátne kolo

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


19. ročník IJSO, 2021/2022

1. výberové sústredenie olympiády mladých vedcov 2022

V júni, konkrétne 15.6 – 17.6. 2022 sa uskutočnilo 1. výberové sústredenie 19. ročníka IJSO. Zúčastnilo sa ho 24 súťažiacich. Víťazom sa stal Igor Vargovič, ktorý nás už minulý rok reprezentoval na medzinárodnom kole. Na 2. výberové sústredenie (v septembri) postúpila polovica, čiže prvých 12 súťažiacich.

Výsledková listina z 1. sústredenia IJSO

Kvalifikácia na 1. výberové sústredenie olympiády mladých vedcov 2022

1. výberové sústredenie Olympiády mladých vedcov (1. VS IJSO) sa predbežne uskutoční v júni 2022 (samozrejme, ak to prebiehajúca pandemická situácia dovolí). Súčasťou kvalifikácie na 1. VS IJSO je domáci experiment, ktorý žiaci so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu môžu riešiť doma, a online test. Na základe výsledkov kvalifikácie a účasti žiakov na predmetových súťažiach pozveme najlepších riešiteľov na 1. výberové sústredenie. Najlepší riešitelia následne absolvujú online letnú prípravu a budú pozvaní na 2. výberové sústredenie v septembri, na ktorom budeme vyberať šesticu reprezentujúcu Slovensko na medzinárodnom kole IJSO!

Domáci experiment a online test

Do 16.3. 2022 mohli riešitelia vypracovať domáci experiment a 17.3. 2022 prebehol online test. Zadania a vzorové riešenia nájdete nižšie. 

Online test

Domáci experiment

Samotného kvalifikačného kola sa zúčastnilo vyše 200 riešiteľov. Detailné výsledky nájdete vo výsledkovej listine. Pozvaným na 1. výberové sústredenie gratulujeme!

Výsledková listina

 Kvalifikácia cez úspechy v iných súťažiach

Účastníci 1. VS IJSO budú doplnení najlepšími riešiteľmi predmetových olympiád a korešpondenčných seminárov. Viac informácii zverejníme v priebehu apríla.

Pravidlá IJSO

Súťaž je určená všetkým žiakom do 15 rokov vrátane (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2022). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať, nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Typické úlohy 1. VS IJSO

Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na 1. VS IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať dusan.kavicky@ijso.sk.

V roku 2022 sa IJSO koná s podporou Systémového programu pre komplexné vzdelávanie a kritické myslenie, ktorý spoločne realizujú viaceré ústavy SAV s podporou MŠŠVaV.


18. ročník IJSO, 2020/2021

2. výberové sústredenie olympiády mladých vedcov 2021

Najlepší riešitelia 1. výberového sústredenie pred IJSO, ktoré sa konalo 16. – 18.6. 2021, absolvujú online letnú prípravu a budú pozvaní na 2. výberové sústredenie v septembri, na ktorom sa bude vyberať šestica reprezentujúca Slovensko na medzinárodnom kole IJSO v Spojených arabských emirátoch.

18. ročník IJSO 2021, Spojené arabské emiráty, 12. – 21. 12. 2021

Mladí slovenskí vedci získali na medzinárodnej súťaži 5 strieborných a 4 bronzové medaily

Autor Nikola  28. decembra 2021220

Medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže, ktorých realizáciu každoročne za Slovenskú republiku zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú úžasnou príležitosťou pre mladých šikovných Slovákov ukázať svoje odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti v celosvetovej konkurencii a tak reprezentovať Slovenskú republiku na najvyššej úrovni. Že sa to darí potvrdzujú získané medaily z každej medzinárodnej súťaže, ktorej sa Slováci zúčastnili. V roku 2021 priniesli študenti prevažne stredných škôl na Slovensko spolu 59 medailí z 18 medzinárodných súťaží.

Pandemické obmedzenia však dopadajú aj na túto oblasť. Veľké medzinárodné súťaže spojené s cestovaním a stretávaním sa množstva ľudí hľadajú spôsob realizácie bez toho, aby ohrozili zdravie všetkých zúčastnených. Práve preto sa väčšina z nich v uplynulom roku uskutočnila dištančne.

V dňoch 12. – 20. 12. 2021 sa uskutočnila Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO (International Junior Science Olympiad). Ide o medzinárodnú vedomostnú súťaž z troch vedných disciplín: fyziky, chémie a biológie. Je určená žiakom do 16 rokov veku. Kvôli pandemickým opatreniam sa súťaž konala hybridne – organizovaná bola z Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

Súťažiaci z jednotlivých krajín z celého sveta sa zhromaždili na jednom mieste v rámci svojej domovskej krajiny a odtiaľ súťažili dištančne pod dohľadom kamier a dvoch národných lídrov. Všetci zúčastnení sa v úvode sľubom zaviazali, že budú súťažiť čestne a poctivo. Jeden dospelý, člen organizačného tímu každej krajiny, vycestoval do Dubaja, kde priamo v dejisku sledoval priebeh súťaže, pripomienkoval a prekladal pripravené úlohy a moderoval dosiahnuté výsledky súťažiacich z jeho krajiny.

Tento zložitý hybridný spôsob realizácie medzinárodnej súťaže na Slovensku zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s doc. RNDr. Františkom Kundracikom, CSc. koordinátorom IJSO za Slovenskú republiku a ďalšími spolupracujúcimi odborníkmi. 

Slovenskú republiku v tejto súťaži reprezentovala šestica šikovných mladých Slovákov: Timotej Bezák z Bratislavy, Jakub Buzalka z Lysej pod Makytou, Lujza Lea Lavriková zo Strážskeho, Michal Semko z Bratislavy, Igor Vargovič z Trenčína a Soňa Vasiľová z Popradu. Súťažili vo vedomostných testoch ako jednotlivci a experimentálne úlohy riešili ako trojčlenné tímy.

Počas náročnej prípravy na súťaž sa im obetavo venovali a viedli ich Mgr. Dušan Kavický, Mgr. Pál Somogyi, Mgr. Nina Mayerová a RNDr. Jana Chrappová Ph.D., ktorí ich zároveň súťažou sprevádzali. Svoj čas a odborné schopnosti pri zabezpečení súťaže venovali aj MSc. Andrej Vlček a Ing. Zuzana Magyarová, ktorí počas medzinárodnej súťaže prekladali súťažné úlohy a moderovali výsledky spolu s PaedDr. Ivetou Štefančínovou, Ph.D, ktorá zastupovala slovenskú delegáciu priamo v Dubaji.

Obrovské množstvo času a námahy, ktorú títo odborníci ako aj samotní súťažiaci do prípravy na súťaž vložili sa ukázalo vo vynikajúcich výsledkoch. Práve v experimentoch jeden z našich tímov dosiahol výnimočný úspech – vypracoval experiment ako tretí najlepší tím zo všetkých 108 tímov z 59 zúčastnených krajín sveta, za čo jeho členovia získali bronzové medaily.

V rámci individuálnej súťaže jednotlivcov získal navyše medailu každý jeden člen našej delegácie – 5 strieborných a 1 bronzovú. Spolu teda z tejto súťaže prišlo na Slovensko 5 strieborných a 4 bronzové medaily. Spomedzi všetkých zúčastnených krajín, z ktorých súťažilo celkovo 324 súťažiacich, dosiahlo Slovensko najvýraznejší úspech, získalo najviac hodnotných medailí.

V rámci súťaže jednotlivcov v teoretických testoch súťažiaci riešili zaujímavé úlohy týkajúce sa napríklad dopravných prostriedkov v UAE (United Arab Emirates – Spojené arabské emiráty), pandémie COVID-19 alebo miestnej flóry. V experimente skúmali index lomu rôznych kvapalín pomocou totálneho odrazu svetla, určovali obsah glukózy v ďatľovom sirupe, či vyšetrovali zámenu novorodencov v nemocnici na základe krvných skupín.

Tento skvelý úspech mladých slovenských vedcov nielen potešil, ale najmä ich motivoval do ďalšieho štúdia, do tvrdej práce na získavaní ďalších vedomostí a zručností a zároveň im už teraz výrazne pomohol otvoriť dvere k úspešnej budúcnosti – k prijatiu na prestížne stredné a vysoké školy, získaniu zaujímavých stáží, či práce vo vedeckých tímoch. Pre tých, ktorí im venovali svoj čas pri náročnej príprave je ich úspech najväčšou odmenou, ocenením ich práce a motiváciou do ďalšej práce s mladými ľuďmi.

Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našim mladým slovenským talentom, ktoré majú potenciál zaradiť sa v budúcnosti medzi svetovú vedeckú špičku.

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO