Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO). 

51. ročník Geografickej olympiády, 2022/2023


50. ročník Geografickej olympiády, 2021/2022

Témy písomných prác a posterov Geografickej olympiády

Druhé sústredenie pred iGeo 2022, 06. – 09. 06. 2022

Prvé sústredenie pred iGeo 2022, 09. – 12. 05. 2022

Celoštátne kolo kategória E, 20. – 21.05.2022

Celoštátne kolo kategória A, B, Z, 29.04. – 01.05.2022

Výsledkové listiny:

Registrácia do vyšších kôl GO

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

Krajské kolo

Okresné kolo

Školské kolo


49. ročník Geografickej olympiády, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 49. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 23. 4. 2021, online:
Celoštátne kolo 49. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 21. 5. 2021, online:

 Výsledková listina:

Nadaní geografi si zmerali sily v Celoštátnom kole Geografickej olympiády

Online formát 49. ročníka Geografickej olympiády vyvrcholil celoštátnymi kolami. 107 súťažiacich z kategórie A, B, Z si zmeralo svoje sily 23. apríla 2021.

Vedomostný test preveril nadobudnuté poznatky súťažiacich napríklad o Africkom kontinente, či o ostrovnom štáte Island. Analytické myslenie významným spôsobom napomohlo súťažiacim k čo najlepšiemu zisku bodov za správnu odpoveď. Hodnotilo sa určenie pravdivosti tvrdenia a výber správnej alternatívy. Súťažiaci kategórie Z pokračovali multimediálnym a praktickým testom. V kategóriách A a B sa prezentovali a obhajovali písomné práce alebo postery. Testom zo znalosti anglického jazyka súťažiaci zavŕšili celoštátne kolo. Úspešné absolvovanie testu z anglického jazyka je podmienkou k výberu reprezentantov na Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGO). Miesto konania zostáva Istanbul, avšak kvôli pandemickej situácii budú súťažiaci súťažiť z bezpečia domova online formou.

Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola Geografickej olympiády kategórie A, B, Z sa uskutočnilo 27. mája. 2021 za prítomnosti významných hostí. Vyhodnotenia sa zúčastnil predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády, prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. , generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Peter Lenčo, PhD., prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu PriF UK Mgr. Peter Hanajík, PhD. Porote predsedali doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. a RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Najlepších 32 základoškolských geografov kategórie E bojovalo o medaily na celoštátnom kole Geografickej olympiády 21. mája 2021. Online test bol rozdelený na monotematickú a praktickú časť, ako to bolo aj pri nižších kolách. Celoštátne kolo Geografickej olympiády malo prívlastok aj atlasové, nakoľko väčšina úloh bola zameraná na prácu s atlasom. Žiaci napríklad zisťovali nadmorskú výšku, azimuty (uhly) a priamu vzdušnú vzdialenosť.

Tento ročník sa na celoštátnom kole zúčastnili mimoriadne nadaní žiaci, všetci získali status úspešného riešiteľa.

Počas oficiálneho online vyhodnotenia celoštátneho kola Geografickej olympiády boli súťažiacim odovzdané diplomy, peňažné poukážky a vecné ceny.

Celoštátne kolá Geografickej olympiády zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Geografickej olympiády, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za pomoc, materiály, podklady a vecné ceny, či poukážky pre víťazov ďakujeme: Mapa Slovakia Plus, Slovenskej geografickej spoločnosti, Stiefel Eurocart, Mapa Slovakia Editor, Vydavateľstvu Dajama, Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK, Dr. Oetker, Vydavateľstvu Nairam.

 Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu a organizácii celoštátnych kôl Geografickej olympiády. Podporou mladých nadaných žiakov pomáhame rozvíjať ich talent pre lepšie uplatnenie v budúcnosti.

autor: Scarlett Hlobeňová 


Medzinárodné kolo

Bronz z Turecka získali nadaní Slovenskí geografi

Medzinárodná geografická olympiáda (iGeo) sa aj po veľkom úsilí organizátorov zabezpečiť ju prezenčne napokon konala dištančnou formou v dňoch 11. – 13. 8. 2021.

Mladí súťažiaci z viac ako štyridsiatich krajín z celého sveta tak nemohli okúsiť atmosféru najväčšieho tureckého mesta, Istanbul. Organizátori sa im to aspoň čiastočne snažili vynahradiť a 17. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády odštartovali krátkym videom, ktoré súťažiacim navodilo atmosféru metropoly, ktorá sa nachádza na hranici dvoch svetov – Európy a Ázie.

Program medzinárodnej olympiády pokračoval prezentáciou jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnili prestížnej olympiády. Nasledovalo predstavenie ďalšej krajiny, ktorá sa zhostí organizácie iGeo pre rok 2022. Vo Francúzsku, krajine galského kohúta, budú mať nadaní súťažiaci budúci rok možnosť bližšie spoznať kultúru, historické pamiatky a gastronómiu krajiny.

Prvý súťažný deň preveril vedomosti súťažiacich pomocou písomného testovania. Ďalej nasledovalo cvičenie v teréne a posledný deň súťažiaci prezentovali svoje postery. Celý sprievodný program vrátane súťažných disciplín bol kontrolovaný prostredníctvom online platformy a niekoľkých kamier, ktoré boli povinnou výbavou každej delegácie.

Slovensko na Medzinárodnej geografickej olympiáde reprezentovali: Hanka Forgáčová, Ivo Novysedlák, Adam Čabrák a Matúš Vysoký. Vďaka skvelým koordinátorom pre iGeo, predsedovi SK GO prof. RNDr. Ladislavovi Tolmáčimu, PhD.  a Mgr. Gabrielovi Zubriczkému, ktorí dôsledným spôsobom vsadili na prípravu súťažiacich, ktorá pozostávala z dvoch sústredení, sa súťažiaci popasovali s online formátom geografickej olympiády veľmi dobre. Organizačné a technické zázemie zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tvrdá práca a príprava za ktorú vďačíme aj učiteľom, ktorí pripravovali svojich zverencov počas školského roka priniesli svoje ovocie. Pri vyhlasovaní oficiálnych výsledkov slovenskej delegácii vyčaroval úsmev na tvári verdikt o zisku troch bronzových medailí. Srdečne gratulujeme Hanke Forgáčovej z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, Ivovi Novysedlákovi z Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave a do tretice gratulujeme Adamovi Čabrákovi z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska.