VIEŠ, ČO SÚ PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE?

Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) sú vedomostné súťaže žiakov základných a stredných škôl. Pomenované sú podľa vyučovacích predmetov.

Všetky predmetové olympiády majú svoju postupnosť. Začínajú domácim alebo školským kolom, pokračujú okresným, krajským a končia celoštátnym kolom, preto ich nazývame aj postupové súťaže.

Termíny konania jednotlivých kôl nájdeš na www.olympiady.sk v časti Termínovník.

Každá súťaž má svoje kategórie (kat.). Tie zohľadňujú náročnosť súťažných úloh zväčša podľa ročníkov. Niektoré kategórie sú určené aj zadanou témou či zameraním.

Pravidlá každej súťaže nájdeš v organizačnom poriadku súťaže alebo aj v metodicko-organizačných pokynoch na www.olympiady.sk pod konkrétnou súťažou.

KDE NÁJDEŠ VŠETKY INFORMÁCIE?

Odbornú pomoc ti poskytne najmä tvoj učiteľ. Je aj v jeho záujme, aby si v súťaži uspel a dosiahol pre seba a svoju školu čo najlepšie umiestnenie.

Predmetové olympiády sú súťaže pre talentovaných žiakov, ktorí majú hlbší vzťah ku konkrétnemu predmetu a očakáva sa od nich, že budú mať poznatky nad rámec rozsahu školského učiva.

Využi pri príprave staršie súťažné úlohy všetkých predmetových olympiád na www.olympiady.sk.

Nespoliehaj sa iba na informácie z internetu, ale študuj najmä odbornú literatúru, ktorá je pre prípravu na olympiády nevyhnutná.

Zisti, či sa v tvojom okolí organizuje krúžok, seminár alebo letná škola, ktoré ti pomôžu pri príprave na niektorú z olympiád, a zapoj sa do nich.

ČO ŤA ČAKÁ V PRÍPADE ÚSPECHU NA CELOŠTÁTNOM KOLE OLYMPIÁDY?

Tí najlepší z celoštátnych kôl predmetových olympiád absolvujú výberové a prípravné sústredenia, kde sa aktívne, spravidla dva týždne, pripravujú na reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných olympiádach.

Medzinárodné olympiády sa konajú v rôznych krajinách. V rámci nich súťažiaci získajú priateľov z celého sveta, zažijú pútavý sprievodný program a navštívia atraktívne miesta. K najzaujímavejším krajinám konania medzinárodných olympiád, okrem európskych krajín, patrili napr. Argentína, Austrália, Botswana, Brazília, Čína, Japonsko, Katar, Singapur, Rusko či USA.

ČO TEBE A TVOJEJ ŠKOLE PRINESÚ PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE?

Rozšíriš si vedomosti v konkrétnych predmetoch nad rámec bežného školského učiva. Získaš v týchto predmetoch nové zručnosti a praktické skúsenosti.

Zlepšíš si svoje prezentačné a komunikačné schopnosti, ústny prejav, formulovanie myšlienok a presvedčivú argumentáciu.

Naučíš sa realizovať vlastný výskum, tvoriť projekty či písať úvahy. Spoznáš priateľov s podobnými záujmami z iných miest i krajín.

V prípade úspešnej účasti na olympiáde si významne zvyšuješ svoje šance byť prijatý na vybranú strednú alebo vysokú školu doma, ale aj v zahraničí.

Ak budeš patriť medzi najlepších, môžeš byť ocenený Pamätným listom sv. Gorazda, ktorý každoročne študentom slávnostne odovzdáva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade úspechu na súťaži získaš pre seba a svoju školu prestíž.

Pre školu navyše získaš aj finančné prostriedky ako odmenu za tzv. mimoriadne výsledky žiakov. Aj tvojou zásluhou bude tvoja škola úspešná. Úspešná škola znamená viac šikovných žiakov, viac finančných prostriedkov a kvalitnejšiu výučbu.

AKO SA MÔŽEŠ ZAPOJIŤ DO OLYMPIÁDY?