Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií so záujmom o španielsky jazyk a španielsky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 4 kategórie (A, B, C, D), pričom pre všetky kategórie sa organizuje v 3 súťažných kolách (školské, krajské, celoštátne) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v španielskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v španielskom jazyku. 


31. ročník Olympiády v španielskom jazyku, 2021/2022

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny

Krajské kolo

Školské kolo

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v španielskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 10. 12. 2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).


30. ročník Olympiády v španielskom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, 10. 3. 2021, online:
Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Dištančná forma neodradila súťažiacich v pokuse dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na celoštátnej úrovni

Olympiáda v španielskom jazyku odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Predchádzala tomu náležitá príprava. Základom úspechu bola komunikácia a nastavenie organizačných prvkov v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou. Výsledkom je 31 úspešných absolventov 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktorá sa uskutočnila 10.3.2021.

Vedomosti súťažiacich kategórie A, B, C a D preveril online test, ktorý obsahoval počúvanie a čítanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Ústny prejav súťažiaci preukázali počas ústnej časti, ktorá sa konala prostredníctvom online platformy. Voľný rozhovor a práca s obrázkom dostatočne utvrdila odborné poroty pri rozhodovaní o udelení pódiových umiestnení.

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vytvorili jednotné podmienky pre súťažiacich ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná online tvorba súťaže, ako aj jej zabezpečenie po organizačnej a technickej stránke v spolupráci s odbornými porotami uvedených olympiád vytvorili pozitívny precedens v súčasnej náročnej situácii. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvorili ďalší kľúč k zlepšovaniu nastavení a motivácii pre budúce organizovanie olympiád. 

Naše veľké poďakovanie patrí členom Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v španielskom jazyku, ktorí vytvárali súťažné úlohy a spolupracovali na online realizácii súťažných kôl.

 autor: Scarlett Hlobeňová