Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO). 


52. ročník Geografickej olympiády, 2023/2024

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 25. – 27. 4. 2024, Banská Bystrica

Pozvánka (aktualizovaná 18. 4. 2024)
Informácie pre účastníkov
Zoznam súťažiacich kat. A
Zoznam súťažiacich kat. B
Zoznam súťažiacich kat. Z

Témy písomných prác a posterov Geografickej olympiády pre SŠ na školský rok 2023/2024

Úlohy a autorské riešenia Geografickej olympiády pre školský rok 2023/2024

Školské kolo
Kategória E – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória F – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória G – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo
Kategória E – monotematická a teoretická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória E – praktická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória F – monotematická a teoretická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória F – praktická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória G – monotematická a teoretická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
Kategória G – praktická časť – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Krajské kolo
Kategória ABZ – úlohy, riešenia

51. ročník Geografickej olympiády, 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 28. – 30. 4. 2023, Bratislava

Pozvánka

Výsledkové listiny:
kategória A
kategória B
kategória Z

Výber na 1. sústredenie pred IGEO

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Matej Kundrík, Gymnázium, Poštová 9, Košice, kat. B – Nina Anna Hliboká, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov, kat. Z – Jozef Bachniček, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Cenu Michala Zaťka získala: Nina Anna Hliboká, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov.

Cenu predsedu Slovenskej komisie Geografickej olympiády získal: Filip Bajaček, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok.

Cenu absolútneho víťaza získal: Matej Kundrík, Gymnázium, Poštová 9, Košice.


Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E, 26. – 27. 5. 2023, Tatranská Lomnica

Pozvánka
Výsledková listina

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získala v kat. E Diana Grivalská, Základná škola, Štúrova 123, Spišská Stará Ves.


50. ročník Geografickej olympiády, 2021/2022

Témy písomných prác a posterov Geografickej olympiády


Druhé sústredenie pred iGeo 2022, 06. – 09. 06. 2022


Prvé sústredenie pred iGeo 2022, 09. – 12. 05. 2022


Celoštátne kolá

Celoštátne kolo kategória E, 20. – 21. 05. 2022

Výsledková listina:


Celoštátne kolo kategória A, B, Z, 29.04. – 01.05.2022

Výsledkové listiny:


Krajské kolo


Okresné kolo


Školské kolo


49. ročník Geografickej olympiády, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 49. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 23. 4. 2021, online:

Celoštátne kolo 49. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 21. 5. 2021, online:

 Výsledková listina:

Nadaní geografi si zmerali sily v Celoštátnom kole Geografickej olympiády

Online formát 49. ročníka Geografickej olympiády vyvrcholil celoštátnymi kolami. 107 súťažiacich z kategórie A, B, Z si zmeralo svoje sily 23. apríla 2021.

Vedomostný test preveril nadobudnuté poznatky súťažiacich napríklad o Africkom kontinente, či o ostrovnom štáte Island. Analytické myslenie významným spôsobom napomohlo súťažiacim k čo najlepšiemu zisku bodov za správnu odpoveď. Hodnotilo sa určenie pravdivosti tvrdenia a výber správnej alternatívy. Súťažiaci kategórie Z pokračovali multimediálnym a praktickým testom. V kategóriách A a B sa prezentovali a obhajovali písomné práce alebo postery. Testom zo znalosti anglického jazyka súťažiaci zavŕšili celoštátne kolo. Úspešné absolvovanie testu z anglického jazyka je podmienkou k výberu reprezentantov na Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGO). Miesto konania zostáva Istanbul, avšak kvôli pandemickej situácii budú súťažiaci súťažiť z bezpečia domova online formou.

Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola Geografickej olympiády kategórie A, B, Z sa uskutočnilo 27. mája. 2021 za prítomnosti významných hostí. Vyhodnotenia sa zúčastnil predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády, prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. , generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Peter Lenčo, PhD., prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu PriF UK Mgr. Peter Hanajík, PhD. Porote predsedali doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. a RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Najlepších 32 základoškolských geografov kategórie E bojovalo o medaily na celoštátnom kole Geografickej olympiády 21. mája 2021. Online test bol rozdelený na monotematickú a praktickú časť, ako to bolo aj pri nižších kolách. Celoštátne kolo Geografickej olympiády malo prívlastok aj atlasové, nakoľko väčšina úloh bola zameraná na prácu s atlasom. Žiaci napríklad zisťovali nadmorskú výšku, azimuty (uhly) a priamu vzdušnú vzdialenosť.

Tento ročník sa na celoštátnom kole zúčastnili mimoriadne nadaní žiaci, všetci získali status úspešného riešiteľa.

Počas oficiálneho online vyhodnotenia celoštátneho kola Geografickej olympiády boli súťažiacim odovzdané diplomy, peňažné poukážky a vecné ceny.

Celoštátne kolá Geografickej olympiády zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Geografickej olympiády, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za pomoc, materiály, podklady a vecné ceny, či poukážky pre víťazov ďakujeme: Mapa Slovakia Plus, Slovenskej geografickej spoločnosti, Stiefel Eurocart, Mapa Slovakia Editor, Vydavateľstvu Dajama, Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK, Dr. Oetker, Vydavateľstvu Nairam.

 Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu a organizácii celoštátnych kôl Geografickej olympiády. Podporou mladých nadaných žiakov pomáhame rozvíjať ich talent pre lepšie uplatnenie v budúcnosti.

autor: Scarlett Hlobeňová 


Medzinárodné kolo

Bronz z Turecka získali nadaní slovenskí geografi

Medzinárodná geografická olympiáda (iGeo) sa aj po veľkom úsilí organizátorov zabezpečiť ju prezenčne napokon konala dištančnou formou v dňoch 11. – 13. 8. 2021

Mladí súťažiaci z viac ako štyridsiatich krajín z celého sveta tak nemohli okúsiť atmosféru najväčšieho tureckého mesta, Istanbul. Organizátori sa im to aspoň čiastočne snažili vynahradiť a 17. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády odštartovali krátkym videom, ktoré súťažiacim navodilo atmosféru metropoly, ktorá sa nachádza na hranici dvoch svetov – Európy a Ázie.

Program medzinárodnej olympiády pokračoval prezentáciou jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnili prestížnej olympiády. Nasledovalo predstavenie ďalšej krajiny, ktorá sa zhostí organizácie iGeo pre rok 2022. Vo Francúzsku, krajine galského kohúta, budú mať budúci rok súťažiaci možnosť bližšie spoznať kultúru, historické pamiatky a gastronómiu krajiny.

Prvý súťažný deň preveril vedomosti súťažiacich pomocou písomného testovania. Ďalej nasledovalo cvičenie v teréne a posledný deň súťažiaci prezentovali svoje postery. Celý sprievodný program vrátane súťažných disciplín bol kontrolovaný prostredníctvom online platformy a niekoľkých kamier, ktoré boli povinnou výbavou každej delegácie.

Slovensko na Medzinárodnej geografickej olympiáde reprezentovali: Hanka Forgáčová, Ivo Novysedlák, Adam Čabrák a Matúš Vysoký. Vďaka skvelým koordinátorom pre iGeo, predsedovi SK GO prof. RNDr. Ladislavovi Tolmáčimu, PhD. a Mgr. Gabrielovi Zubriczkému, ktorí dôsledným spôsobom vsadili na prípravu súťažiacich, ktorá pozostávala z dvoch sústredení, sa súťažiaci popasovali s online formátom geografickej olympiády veľmi dobre. Organizačné a technické zázemie zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tvrdá práca a príprava, za ktorú vďačíme aj učiteľom, ktorí pripravovali svojich zverencov počas školského roka priniesli svoje ovocie. Pri vyhlasovaní oficiálnych výsledkov slovenskej delegácii vyčaroval úsmev na tvári verdikt o zisku troch bronzových medailí. Srdečne gratulujeme Hanke Forgáčovej z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, Ivovi Novysedlákovi z Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave a do tretice gratulujeme Adamovi Čabrákovi z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach.

autor: Scarlett Kubová

Súťažiaci: Adam Čabrák, Hanka Forgáčová, Ivo Novysedlák, Matúš Vysoký