Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.  
predseda SK MO
a národný koordinátor pre IMO
Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
mob.: +421 905 352 724    
e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk   

Mgr. Peter Novotný, PhD. 
podpredseda SK MO

Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
mob.: +421 949 36 90 38 
e-mail: peter.novotny@skmo.sk  

Mgr. Katarína Filipová       
tajomníčka SK DO  
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 281   
mob.: +421 917 718 809  
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk    


Mgr. Martin Kollár, PhD. 
predseda KK MO pre Bratislavský kraj 
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
tel.: +421 2 602 95 260 
mob.: +421 902 70 49 36 
e-mail: makollar@gmail.com 
  
RNDr. Karol Gajdoš  
predseda KK MO pre Trnavský kraj 

Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 
e-mail: gajdos@gamtt.sk 
mob.: +421 910 34 02 27 

Mgr. Mária Bendová    
predsedníčka KK MO pre Trenčiansky kraj
  
SG FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: +421 903 359 424 
e-mail: maria.bendova@gmail.com

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. 
predseda KK MO pre Nitriansky kraj

Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
tel.: +421 914 122 313  
e-mail: jfulier@ukf.sk; jozef.fulier1@gmail.com

RNDr. Eva Oravcová 
predsedníčka KK MO pre Banskobystrický kraj

Gymnázium J.G.T, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421 48 41 35 237 
e-mail: evoravcova@gmail.com  

prof. Ing. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 
predseda KK MO pre Žilinský kraj

Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
tel.: +421 41 51 34 127 
e-mail: ivan.cimrak@fri.uniza.sk 

doc. Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. 
predseda KK MO pre Prešovský kraj

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove, Ul.17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 51 75 70 317     
e-mail: jan.brajercik@unipo.sk 

doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. 
predsedníčka KK MO pre Košický kraj

Ústav matematických vied, UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
e-mail: ingrid.semanisinova@upjs.sk  


Mgr. Patrik Bak
člen SK MO
a národný koordinátor pre MEMO
e-mail: patrik.bak.x@gmail.com

PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.
členka SK MO

e-mail: svbednarova@gmail.com

Mgr. Alžbeta Bohiniková, PhD.
členka SK MO

e-mail: alzbeta.bohinikova@gmail.com

Mgr. Katarína Buzáková, PhD.
členka SK MO

e-mail: katarinabuzakova42@gmail.com

RNDr. Monika Dillingerová, PhD. 
členka SK MO

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava  
tel.: +421 903 488 433    
e-mail: dillingerova@fmph.uniba.sk 

RNDr. Mária Dományová
členka SK MO

tel.: +421 904 663 248
e-mail: domanyova@gmail.com

Mgr. Štefan Gyürki, PhD. 
člen SK MO

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU,  Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava
e-mail: gypista@gmail.com

Mgr. Iveta Jančigová, PhD.
členka SK MO

e-mail: ijancigova@gmail.com

RNDr. Tomáš Jurík, PhD.
člen SK MO

e-mail: jurik.tomas@yahoo.com

RNDr. Ing. František Kardoš, PhD. 
člen SK MO

Katedre informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava           
e-mail: frantisek.kardos@fmph.uniba.sk

doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. 
členka SK MO

Katedra matematiky FPVaI UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 903 211 644
e-mail: mkmetova@ukf.sk 

doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD.
členka SK MO

e-mail: jana.kopfova@math.slu.cz

doc. RNDr. Ján Mazák PhD. 
člen SK MO

Katedra informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava   
e-mail: mazak@dcs.fmph.uniba.sk 

Mgr. Erika Novotná, PhD.
členka SK MO

e-mail: erika.trojakova@gmail.com

RNDr. Oliver Ralík 
člen SK MO

Javorová 9, 949 01 Nitra 
mob.: +421 917 12 41 49 
e-mail: oliver.ralik@gmail.com 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
člen SK MO

Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice 
tel.: +421 55 23 42 211      
e-mail: roman.sotak@upjs.sk 

Mgr. Martin Vodička
člen SK MO

Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice 
e-mail: mato.vodicka@gmail.com

Mgr. Veronika Bachratá, PhD.
členka SK MO
e-mail: veronika.bachrata@gmail.com