Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle pokynov Organizačného poriadku Olympiády vo francúzskom jazyku a aktuálnych Metodicko – organizačných pokynov Olympiády vo francúzskom jazyku.


31. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, 2021/2022

Školské kolo OFJ

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády vo francúzskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť pre kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C do 22.12.2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).

Prihlasovanie žiakov do KK a CK

V školskom roku 2021/2022 bude prihlasovanie do vyšších kôl OFJ prebiehať elektronicky, prostredníctvom platformy EduPage. Bližšie informácie nájdete v dokumente PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22.

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

Krajské kolá
  • Usmernenie ku KK OFJ – pripravujeme
Celoštátne kolo

Záštitu nad 31.ročníkom COK OFJ prevzal pán Emmanuel Samson, riaditeľ Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu, ktorý je riaditeľom a aj usporiadateľom Medzinárodných kôl olympiády vo francúzskom jazyku.


30. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, 2020/2021

Medzinárodné kolo
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku (MOFJ)

V školskom roku 2020/2021 sa Olympiáda vo francúzskom jazyku prvý krát vo svojej histórií nekončí celoštátnym kolom. Slovensko sa zúčastní aj Medzinárodnej olympiády vo francúzskom jazyku, ktorá sa bude konať online 7. – 9. 12. 2021. Slovenská delegácia v zložení piatich najúspešnejších žiakov celoštátneho kola zabojuje o medaily z priestorov Iuventy – Slovenský inštitút mládeže, ktorá sa spolu s Celoštátnou odbornou komisiou OFJ podieľa na zabezpečení účasti našich reprezentantov na svojej prvej medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku.

Organizačné pokyny a ďalšie inštrukcie k priebehu súťaže:

Workshopy pred MOFJ
Medzinárodná kancelária pre mládež (BIJ) organizuje prípravné workshopy pre súťažiacich MOFJ, ktoré sa uskutočnia od 8. – 25. novembra 2021, prostredníctvom platformy Teemew.
Slovenská delegácia má možnosť zúčastniť sa workshopov v čase:

  • Otvorenie: 8. novembra od 10:30 do 12:00
  • Workshop 1: 10. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 2: 16. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 3: 18. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 4: 22. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 5: 24. novembra od 16:00 do 17:30

Všetci sprevádzajúci učitelia sa musia zúčastniť informačného stretnutia 8. novembra od 9:00 do 10:30.


Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, 7. – 8. 6. 2021, online: 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY: kategória 1Akategória 1Bkategória 1C, kategória 2Akategória 2Bkategória 2C

30. výročie Olympiády vo francúzskom jazyku

Napriek veľkej snahe, aby sa  jubilejný 30. ročník celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku uskutočnil prezenčne, pandemická situácia neumožnila stretnúť sa osobne. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže však aj napriek tomu súťaž zorganizovala a táto ani v online priestore nestratila na svojej výnimočnosti. Z krajského kola OFJ postúpili ďalej len víťazi z každej kategórie a tak sa na  CK  v termíne 7. 6. – 8. 6. 2021 už tradične zúčastnili len Crème de la Crème z celej republiky. Jubilejný 30.ročník Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnil pod záštitou prof. Mohameda Ketatu, riaditeľa Univerzitnej agentúry pre frankofóniu.

Po písomnom online teste uskutočnenom prostredníctvom platformy EduPage, kde si súťažiaci preverili znalosti z gramatiky, z francúzskej kultúry, schopnosti počúvania s porozumením, nasledoval písomný prejav, ktorý súťažiaci písali na zadané témy. Tretiu časť súťaže tvoril ústny prejav uskutočnený prostredníctvom videokonferencie zoom, počas ktorej opisovali obrázok, rozprávali na danú tému či priamo komunikovali s porotou.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola OFJ sa uskutočnilo 8. 6. 2021 v popoludňajších hodinách prostredníctvom videokonferencie. Zúčastnili sa ho doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., predsedníčka COK OFJMgr. Peter Lenčo, PhD., generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, mnohí významní zahraniční hostia, sponzori súťaže: Prof. Mohamed Ketata, riaditeľ AUF ECO, Emmanuel Samson, riaditeľ OIF-Crefeco, Emília Andrejová a Andrej Krchňavý, Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave, Prof. Zhanat Bissenbayeva, Al-Farabi Kazakh National University, donnateur/ sponzor Roland Forrer a v neposlednom rade samozrejme súťažiaci.
Všetkým sponzorom ďakujeme za hodnotné ceny, ktorými sme ocenili prácu a šikovnosť súťažiacich a veľká vďaka patrí aj všetkým zahraničným hosťom, ktorí svojou podporou Olympiádu vo francúzskom jazyku obohacujú.
Hlavný partner – DS Automobiles zapožičal auto, ktorým predsedníčka CK OFJ rozvážala po celom Slovensku ceny, ktoré boli pripravené pre každého jedného súťažiaceho. Takto sa podarilo slávnostne súťažiacim ceny odovzdať a aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii aspoň čiastočne zachovať osobný kontakt. Pri príležitosti 30.výročia olympiády vo francúzskom jazyku a na oslavu výročia a štúdia francúzskeho jazyka Iuventa v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny sa spoločne opýtali bývalých najlepších olympionikov a študentov francúzskeho jazyka, čo im priniesla do života francúzština a ako im k úspechu pomohla olympiáda vo francúzskom jazyku. Krátke videá je možné vidieť na youtubovom kanály Iuventy.

Tešíme sa na ďalšie ročníky Olympiády vo francúzskom jazyku, šikovných súťažiacich aj skvelých porotcov a rozvíjanie používania francúzskeho jazyka na Slovensku.