Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.
predsedníčka COK OFJ

Oddelenie francúzskeho jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
mobil: +421 907 522 655
e-mail: jbirova@yahoo.fr


Mgr. Christophe Callant
podpredseda COK OFJ

e-mail: christophe_callant@hotmail.com


Mgr. Jana Krajčovičová
tajomníčka COK OFJ

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
mob.: +421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk

Mgr. Zuzana Janíková
predsedníčka KK OFJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava 
e-mail: janikova@gmet.sk

Mgr. Martina Vranikovičová
predsedníčka KK OFJ pre Trnavský kraj

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 
tel.: +421 33 55 11 014
e-mail: vranikovicova@gamtt.sk

Mgr. Katarína Kvasnicová
predsedníčka KK OFJ pre Trenčiansky kraj

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín  
tel.:+421 32 74 34 204
e-mail: kaja.kvasnicova@gmail.com

PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
predsedníčka KK OFJ pre Nitriansky kraj

Spojená škola – o. z. Športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel.: +421 37 65 63 336
e-mail: palenikova.andrea@gmail.com

Mgr. Michaela Rubešová
predsedníčka KK OFJ pre Žilinský kraj
Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
mob.: +421 903 033 526
e-mail: michaela.rubesova@gbza.eu

PaedDr. Andrea Cepláková
predseda KK OFJ pre Banskobystrický kraj

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
mob.: +421 904 458 499
e-mail: andreaceplakova@gmail.com

Mgr. Daniela Taročková
predsedníčka KK OFJ pre Prešovský kraj

Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov    
mob.: +421 911 216 032
e-mail: danielatarockova@gmail.com

PhDr. Mária Paľová, PhD.
predsedníčka KK OFJ pre Košický kraj

FiFUK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova  9,  040 01 Košice
tel.: +421 55 23 47 162
e-mail: maria.palova@upjs.sk