Celoštátne kolo 

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 4. – 7. 3. 2020, Košice:

 Výsledkové listiny:

Cenu Prievidzkej chemickej spoločnosti za najlepší výsledok v úlohách z anorganickej a analytickej chémie v kat. A získal Kovácz Andrej  zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, z fyzikálnej chémie v kat. A si cenu prevzali  s plným počtom bodov Tomčo Matúš z Gymnázia sv. Moniky, Prešov, Kendra Richard z Gymnázia sv. T. Akvinského, Košice, Puffler Martin z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica a Fábrik Patrik z Piaristickej spojenej školy F.Hanáka, Prievidza, z organickej chémie a biochémie v kat. A bol odmenený Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, zo všeobecnej a fyzikálnej chémie v kat. EF cenu získala Tomečková Eva zo SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava a z organickej chémie a biochémie v kat. EF si cenu prevzala Nikola Králiková zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Ceny pre najlepšieho východoslovenského chemika venoval do súťaže Ústav chemických vied PF UPJŠ Košice – v kat. A túto cenu získal Novák Samuel z Gymnázia, Poštová 9, Košice a v kat. EF Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit.

Cenu rektora pre najlepšieho juniora v kat. A získal Kleman Adam z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza a v kat. EF Szücs Oliver zo SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu praktickú časť v kat. A si prevzal Kovács Andrej  zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, v kategórii EF Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit.

Cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za najlepšiu teóriu získal v kat. A Kovács Andrej zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, a v kat. EF so zhodným bodovým výsledkom Mjartanová Nina a Krajč Juraj zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu taktiež každoročne oceňuje súťažiacich, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na prvých priečkach. V kat. A bolo ocenených prvých  deväť miest a teda ocenenie si prevzali Kovács Andrej zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, Puffler Martin z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica, Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, Novák Samuel z Gymnázia, Poštová 9, Košice, Tomčo Matúš Gymnázia sv. Moniky, Prešov, Škuta Martin z Gymnázia J. Lettricha, Martin, Štefanov Tomáš z Gymnázia V. P. Tótha, Martin, Kleman Adam a Oboňová Gabriela, obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza.

V kat. EF bolo ocenených prvých šesť súťažiacich: Mjartanová Nina, Krajč Juraj a Králiková Nikola zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky, Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit, Tomášik Matúš a Smilkova Michaela zo SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.

Ceny primátora mesta Košice získali prví traja z obidvoch kategórií, teda v kat. A Kovács Andrej zo Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, Puffler Martin z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica, Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza a v kat. EF Mjartanová Nina, Krajč Juraj a Králiková Nikola zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Medzinárodné kolá

Medzinárodná Mendelejovská olympiáda

Koronakríza poznačila aj dianie 54. ročníka Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády (IMChO), ktorá sa mala pôvodne konať v Maďarsku, v Budapešti. Kvôli opatreniam proti šíreniu choroby sa uskutočnila dištančnou formou v dňoch 13. – 18. 7. 2020. Slovenská delegácia sa zišla v Bratislave a súťaž sa uskutočnila na PriF UK prostredníctvom techniky online pod dohľadom kamier.

Súťaže sa zúčastnilo 27 krajín s 130 súťažiacimi.

Reprezentanti:

Samuel Novák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) –  bronzová medaila

Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) –  bronzová medaila

Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov)

Martin Škuta (Gymnázium J. Lettricha, Martin).

 Mentori:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Jela Nociarová., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

FOTO – Slovenská reprezentácia na dištančnej IMCHO 2020 v zložení (zľava) vedúci mentor Martin Putala, súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Martin Škuta a mentorka Jela Nociarová.

FOTO – Slovenská reprezentácia na dištančnej IMCHO 2020 v zložení (zľava) vedúci mentor Martin Putala, súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Martin Škuta a mentorka Jela Nociarová. 

Medzinárodná chemická olympiáda

Vzhľadom na epidemiologické okolnosti sa IChO namiesto tureckého Istanbulu koná dištančne z domovských krajín súťažiacich v termíne 22. 7. – 31. 7. 2020.

Podrobnejšie informácie o medzinárodnej chemickej olympiáde nájdete na https://icho2020.tubitak.gov.tr/

Súťažné úlohy a riešenia

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

 Krajské kolo

Celoštátne kolo

Sústredenia pred MPOPS

Sústredenia pred medzinárodnými súťažami sa kvôli koronakríze neuskutočnili v pôvodných termínoch.

  1. sústredenie pred IChO sa realizovalo dištančnou formou v priebehu mája,
  2. sústredenie, na ktorom sa uskutočnil výber súťažiacich na medzinárodné súťaže, sa uskutočnilo už prezenčne v termíne 5. – 7. 7. 2020.

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu sa v školskom roku 2019/2020 prezenčná forma súťaží mení na dištančnú. V nových termínoch podľa Dodatku k metodicko-organizačným pokynom sa uskutočnia v dištančnej forme nasledujúce kolá: domáce kolo kategórie C (teoretická a virtuálne praktická časť), školské kolá kat. B a C (teoretická časť), okresné kolo kat. D (teoretická a virtuálne praktická časť) a krajské kolá kat. B, C a D (teoretická a virtuálne praktická časť).

Informácie a termín pre postupujúcich súťažiacich do vyšších kôl nájdete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom Chemickej olympiády, dištančná forma priebehu v kategóriách B, C a D.