Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na zabezpečenie aktuálnych olympiád a súťaží uzatvára IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne kontrakt. 

Kto riadi súťaže

Na celoštátnej úrovni

  • Celoštátne odborné komisie, ktorých predseda je menovaný ministrom školstva, ktoré garantujú odbornú stránku jednotlivých olympiád. IUVENTA, ktorá finančne a organizačne zabezpečuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží a výberových sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Úlohou organizácie IUVENTA je metodická spolupráca so všetkými realizátormi, zabezpečenie tvorby a distribúcie testov, úloh a riešení realizátorom nižších kôl súťaží.

Na regionálnej úrovni

  • Okresné úrady v sídle kraja, ktoré môžu realizáciou nižších kôl olympiád poveriť školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti, prípadne školy a školské zariadenia patriace do pôsobnosti miest a obcí.
  • Okresné (obvodné), krajské a regionálne komisie, ktorých členovia sú menovaní na základe návrhu celoštátnej odbornej komisie z radov učiteľov základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií a iných významných organizácií v regióne.

Každá predmetová olympiáda a postupová súťaž sa riadi platným organizačným poriadkom, zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží určujú a upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých organizátorov jednotlivých kôl súťaží v SR. Organizačné poriadky súťaží nájdete pod jednotlivými súťažami.