IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

Olympiádny maratón krajských kôl

6. 3. 2021

Takmer v priebehu jedného februárového týždňa sa uskutočnil online maratón krajských kôl olympiád. Technická olympiáda, Olympiáda v španielskom, nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku a literatúre sa konala aj prostredníctvom platformy EduPage.

Mladí geografi, biológovia a dejepisári si overili vedomosti v online olympiáde

1. 3. 2021

 Amur, Afélium, Amundsen. To sú príklady správnych odpovedí z už 49. ročníka Geografickej olympiády, ktoré zvyšovali súťažiacim šancu dosiahnuť čo najvyšší počet bodov. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá nás všetkých sprevádza už takmer rok, bola účasť na školských a okresných kolách Geografickej olympiády veľká. Sme radi, že žiaci a študenti so záujmom o geografiu nestrácajú svoju motiváciu pre tento predmet a množstvo zanietených učiteľov sa im venuje. Aj napriek dištančnej forme realizácie zaznamenali nižšie kolá všetkých troch olympiád mimoriadny záujem. 

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

15. 2. 2021

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.

Nahrávanie zvukových ukážok pre krajské a celoštátne kolá z olympiády anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka

3. 2. 2021

Naši najlepší angličtinári, nemčinári, ruštinári a španielčinári si už onedlho môžu zmerať svoje jazykové schopnosti a to nielen písomne v teste, ale aj ústne prostredníctvom videokonferencie s odbornou porotou. 

všetky Novinky

Olympiády

banner_final_covid_opops 

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov