Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 24. – 26. 4. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Nina Mičová, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, 
kat. B – Gréta Kolcunová, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov a kat. C – Peter Deván, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 26. – 28. 4. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
a kat. B – Štefan Slavkovský, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad.  

Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 12. – 13. 6. 2019, Tatranská Lomnica:

Výsledkové listiny:

Medzinárodné kolá

V dňoch 14. – 21. 7. 2019 sa v Segedíne, Maďarsko, uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády. 

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 285 súťažiacich zo 78 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk dvoch bronzových medailí.  

Nasledujúci 31. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v Nagasaki, Japonsko. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Katarína Juríková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Zoznam súťažiacich: 

Filip Ailer, Gymnázium, Golianova 68,  Nitra 
Alica Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď – bronzová medaila 
Juraj Kmotorka, Gymnaázium, Ul. 17. novembra 16, Topoľčany – bronzová medaila 
Alexandra Mižíková, Evanjelické gymnázium, J. A. Komenského, Košice – čestné uznanie 

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2019.org/ 

img_20190721_101641

Slovenská delegácia na Medzinárodnej biologickej olympiáde v Segedíne.
Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

V dňoch 17. – 22. 7. 2019 sa v Oswegu, USA, uskutočnil 9. ročník Olympiády GENIUS. 

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 1289 projektov z 79 krajín sveta a 39 štátov USA. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk dvoch strieborných medailí.  

Nasledujúci jubilejný 10. ročník Olympiády GENIUS sa bude konať opäť na tom istom mieste. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Marcela Adamcová, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 

Zoznam súťažiacich: 

Svetlana Botlová, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina – strieborná medaila 
Miloslav Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava – strieborná medaila 

Ďalšie informácie nájdete na: www.geniusolympiad.org

img_gs_191437820_06192019_191437820

Slovenská delegácia na Olympiáde GENIUS v Oswegu.
Zdroj: archív slovenskej delegácie GENIUS Olympiad

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Zasadnutie SK BiO

Dňa 6. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Biologickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • Aktualizovať adresár SK BiO na webovej stránke www.olympiady.sk a požiadať Sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR o vystavenie nových vymenovacích dekrétov pre všetkých členov SK BiO.
  • Novým predsedom krajskej komisie BiO pre Trenčiansky kraj sa stal RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a pre Prešovský kraj MVDr. Soňa Mačeková, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove. SK BiO ďakuje za doterajšiu činnosť v BiO RNDr. Lucii Šolcovej, PhD. a RNDr. Márii Tulenkovej, PhD. Zároveň ďakuje za dlhoročnú činnosť prof. RNDr. Pavlovi Eliášovi, CSc. a RNDr. Rozálii Bezákovej, ktorí z dôvodu odchodu do dôchodku, ukončili členstvo v SK BiO.
  • M. Slaninová informovala o priebehu 29. ročníka Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 22. 7. 2018 v Teheráne (Irán). Súťažiaci Jana Hennelová, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy, Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava a Šimon Benjamin Špányi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava získali bronzové medaily. IBO 2018 sa zúčastnilo 261 súťažiacich zo 71 krajín.
  • R. Lehotský doplnil informáciu o výsledkoch Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v Ľubľane (Slovinsko). Jedno súťažné družstvo získalo zlaté a druhé súťažné družstvo získalo bronzové medaily. EUSO 2018 sa zúčastnilo 56 družstiev z 27 krajín.
  • Celoštátne kolá BiO kat. A, B a C sa v školskom roku 2018/2019 uskutočnia v Bratislave a kat. E v Tatranskej Lomnici.
  • SK BiO berie na vedomie miesta konaní medzinárodných súťaží: IBO – Segedín, Maďarsko, GENIUS Olympiad – Oswego, USA a EUSO – Almada, Portugalsko.
  • Členmi slovenských delegácií v roku 2019 budú na IBO M. Slaninová, P. Fedor, J. Ferenc/K. Juríková, na GENIUS Olympiad B. Lehotská a M. Adamcová a na EUSO za BiO A. Sevčovičová.
  • Prítomní účastníci pripomienkovali návrh novej verzie Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. A a B a pre kat. C a D. Zároveň prediskutovali aj písomné pripomienky neprítomných členov SK BiO, ktorí ich zaslali vopred e-mailom. Všetky pripomienky do Metodicko-organizačných pokynov BiO zapracuje R. Lehotský a následne pošle vedúcim autorských kolektívov na finalizáciu a odsúhlasenie. Do Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. E treba doplniť informáciu, že na postup z okresného do krajského kola musí byť súťažiaci úspešným riešiteľom. Aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kat. A a B a kat. C a D budú zverejnené na www.olympiady.sk pod Biologickou olympiádou v časti Organizačný poriadok a pokyny.
  • Vzhľadom na zmeny v slovenskom názvosloví je potrebné postupne opraviť názvy a niektoré chyby v metodických listoch BiO pre kat. E, predovšetkým odbornosť zoológia.
  • SK BiO bude reagovať na pripomienky z vyhodnotení okresných a krajských komisií BiO. Všeobecné odpovede sa zverejnia na www.olympiady.sk. V prípade konkrétnejších pripomienok bude odpoveď zaslaná e-mailom priamo príslušnej komisii.

Zostavil: RNDr. Roman Lehotský