Celoštátne kolo

V dňoch 28. februára – 3. marca 2010 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 46. ročníka Chemickej olympiády. Spoluorganizátorom podujatia bola Prírodovedecká fakulta UK. Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov sa žiakom prihovorili vzácni hostia, a to prof., RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. – dekan Prírodovedeckej fakulty UK, prof. Ing. Dušan Bakoš, CSc. – dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, RNDr. Milan Drábik, PhD. – predseda Slovenskej chemickej spoločnosti a Ing. Štefan Petkanič – generálny sekretár Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. Vecné dary do súťaže venovala spoločnosť Slovnaft, a. s. Všetkým patrí naše poďakovanie. 

Sústredenia pred GPCH

  • 3. sústredenie pred Grand Prix Chimique

3. sústredenie sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole v Novákoch v dňoch 28. 9. – 1. 10. 2009 pod vedením lektoriek Ing. Eleny Kulichovej, Ing. Ľudmily Glosovej a laborantky pani Evy Jánošíkovej. 

Účastníci sústredenia

Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava

Na základe dosiahnutých výsledkov nás na Grand Prix Chimique reprezentovali Pavlína Gregorová a Adam Bahno. Podujatie sa konalo v dňoch  4. – 9. 10. 2009 v Ellwangene v Nemecku. 
Podrobnejšie informácie o účasti našej delegácie na 10. ročníku tejto medzinárodnej súťaži nájdete v správe z podujatia.