Celoštátne kolo

Krajské a celoštátne kolo 29. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 29. – 30. 3. 2021, online:

Medzinárodné kolá

Pätica mladých Slovákov vybojovala na medzinárodnej súťaži fyzikov zlato

Slovenskí stredoškolskí študenti sa na medzinárodnej fyzikálnej súťaži – Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (International Young Physicists’ Tournament – IYPT 2021) v Kutaisi v Gruzínsku umiestnili na 1. mieste v absolútnom poradí, a získali tak zlaté medaily.

Turnaj mladých fyzikov je stredoškolská súťaž, ktorú organizačne zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V rámci turnaja riešia 5-členné tímy takmer celý rok komplikované úlohy, ktoré zväčša nie sú ešte dostatočne teoreticky a prakticky preskúmané. Študenti riešia náročné fyzikálne fenomény, ktorých výskum začína sériou experimentov a pokračuje teoretickými hypotézami, ktoré sú následne porovnávané a verifikované. Po vyriešení jednej takejto úlohy si počas súťaže musí člen družstva obhájiť toto riešenie v podobe prezentácie pred oponentom, recenzentom a odbornou porotou pozostávajúcou z vedcov venujúcim sa rôznym oblastiam fyziky. Tieto riešenia veľmi často presahujú bežné znalosti stredoškolského študenta a sú potrebné silné prezentačné a argumentačné zručnosti.

Tento rok sa členovia tímu vo výraznom zastúpení dievčat: Veronika Ucekajová (kapitánka), Karolína Jediná, Daniela Vasiľová, Nina Nevláčilová a Michal Varšányi dokázali prebojovať až do finále o prvé miesto. Títo nadaní žiaci aj napriek ťažkej pandemickej situácii dokázali zvládnuť regionálne, celoštátne kolo a následne výberové sústredenie na IYPT 2021, kde dôstojne reprezentovali slovenskú mládež.

Vo finále do nášho tímu ešte putovalo prestížne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu turnaja, ktoré získala kapitánka slovenského tímu Veronika Ucekajová.

Poďakovanie za skvelé výsledky patrí nie len mladým fyzikom, ale i Celoštátnej komisii Turnaja mladých fyzikov, ktorej členovia aj tento rok bravúrne zvládli prípravu slovenskej delegácie pred náročným medzinárodným kolom. Za prípravu a vedenie tímu zodpovedali: doc. František Kundracik, CSc., doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.,  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. a Bohdan Gliševič.

Za celý tím IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže gratulujeme slovenskému tímu k úspechu a tešíme sa, že o týchto mladých fyzikoch budeme ešte určite počuť.

Turnaj mladých fyzikov – SK tím

Súťažné úlohy a riešenia